8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı. Sayfa 184, 186, 186 Cevapları

2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 6. Ünite Sayfa 184, 186, 186 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 184 Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Lozan Barış Antlaşması ile asırlık hesaplar görülmüş, Türkiye ile dünya devletleri arasında bağımsızlık temeline dayanan yeni bir siyasi, askerî, hukuki ve ekonomik düzen kurulmuştur.
2. Türkiye, İngiltere’yle imzaladığı 1926 Ankara Antlaşması ile Musul sorununu çözmüştür.
3. Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.
4. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, “Atatürk’ün ölümü yalnız ülkesi için değil, Avrupa için de
büyük kayıptır.” diyerek Atatürk’ün düşüncelerinin ve yaptıklarının Evrensel değerini ifade etmiştir.
5. Hatay konusu, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan bir sorundur.
6. Nüfus Mübadelesi sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanmıştır.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

(D) 1. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sevr Antlaşması yürürlükten kalkmıştır.
(D) 2. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların egemenliği tamamen Türkiye’ye geçti.
(D) 3. Türkiye, Tevhid-i Tedrisat ve Maarif Teşkilatı Kanunlarıyla yabancı okullar sorununu çözmüştür.
(Y) 4. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dâhil olan son toprak Batum topraklarıdır.
(D) 5. Türkiye, 1932’de uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Milletler Cemiyetine girdi.
(D) 6. Balkan Antantı, İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumları üzerine Balkanlar’ın güvenliği için Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımıyla kuruldu.
(Y)7. Sadabat Paktı, Balkanlar’da barış ve güvenliğin sağlanması amacı ile Türkiye ile Rusya arasında kurulmuştur.
(Y) 8. Lozan Barış Antlaşması ile Musul sorunu çözülmüştür.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 185 Soruları ve Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. “Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak, millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”
Atatürk’ün yukarıdaki görüşleri dikkate alındığında, Türk dış politikasının amaçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gerçekçi olması
B) Bağımsızlıkçı olması
C) Millî güce dayalı olması
D) Yayılmacı olması

2. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikası üzerindeki temel etkisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî zaferi tamamlayan siyasi bir başarı olması
B) Türkiye’nin dünya devletleri ile yeni bir siyasi, ekonomik ve hukuki düzen kurması
C) Türkiye’yi barış dönemine kavuşturması
D) Çağdaşlaşma yolunda yapılacak inkılaplar için uygun bir ortam oluşturması

3. Atatürk, Hatay’ı Türkiye’ye kazandırmak için kişisel olarak da büyük özverilerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Hatay’ı kazanmak için gösterdiği çabanın temel nedeni olarak gösterilebilir?
A) Türkiye’nin topraklarını genişletme düşüncesi
B) Batıda ve doğuda etkinlik alanlarını genişletme çabası
C) Hatay’ın Türk yurdu olması
D) Akdeniz’e hâkim olma isteği

4. Atatürk’ün ölümü üzerine Avusturya’nın en büyük gazetesi Neue Freie Presse, “Türk halkı yalnızca en büyük oğlunu değil, bilakis kurtarıcısını ve babasını kaybetti.” haberi ile Atatürk’ün daha cok hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
A) Önderliği B) İleri görüşlülüğü C) Demokratlığı D) Evrenselliği

5. I . Boğazlar Komisyonu kalktı, görev ve yetkileri Türkiye’ye bırakıldı.
II . Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edildi.
III . Barış zamanında ticaret gemileri serbestçe geçebilecekti.
20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yukarıda belirtilen hükümlerinden hangileri Türkiye’nin tam bağımsızlığına yöneliktir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 186 Soruları ve Cevapları

6. Türk Hükümeti 1925’te hazırladığı bir yönetmelik ile yabancı okullarda:
• Türk Dili ve Edebiyatı, Millî Tarih, Millî Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmasını,
• Bu okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından denetlenmesini yürürlüğe koydu.
Yukarıda yabancı okullarla ilgili yapılan düzenlemeler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yapılan düzenlemenin amaçları arasında ver almaz?
A) Toplumda kültür çatışmalarına neden olabilecek farklılıkların önlenmesi
B) Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne aykırı eğitimin önüne geçilmesi
C) Türkiye’deki yabancı okulların kapanmasının sağlanması
D) Devletin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına yönelik girişimlere izin verilmemesi

7. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin bölgesel ve evrensel anlamda barışçı bir politika izlediğinin göstergelerinden biri değildir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Balkan Antantı’nın kurulması
C) Sadabat Paktı’nın kurulması
D) Yabancı okulların Türkiye’ye bağlanması

8. Atatürk, 1930’lu yıllarda yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip etmiş ve “Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum.” demiştir. Bu karanlık tablo karşısında öncelikle bir Balkan birliği kurulması gerektiğini, Batı devletlerinin er ya da geç birleşmesinin bir zorunluluk olduğunu söylemiştir.
Atatürk’ün yukarıdaki düşünceleri dikkate alındığında, hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Vatanseverlik B) İleri görüşlülük C) Liderlik D) İnkılapçılık

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin istediği gibi çözüme kavuşturulamayan konuları başlıklar hâlinde yazınız.

Lozan Barış Antlaşması’nda Türk tarafı adına tüm sorunlar çözülememiştir. Lozan’da yaşanan krizleri bir kısmı Atatürk tarafından aşılsa da bir kısmı günümüzde hala sürmektedir.Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan konular şu şekildedir:

*Musul meselesinde petrol kavgalarının yaşanması sonucunda Irak – Musul İngilizlerin olmuştur. Bu mesele sonucunda Hakkari de Türkiye’ye bırakılmıştır.

*Boğazların statüsünde askeri kontrolün dışında tutularak Türkiye aleyhine olmuştur.
*Hatay Türkiye kontrolünden çıkmıştır.
*Ege Adaları da Yunanistan’a bırakılmıştır.

Boğazların statüsü ve Hatay sorunu Atatürk’ün hamleleriyle düzeltilmiştir. Boğazlar Türkiye’nin kontrolüne geçmiş ve Hatay Türkiye egemenliği altında bir şehir olmuştur.

2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esaslarını örnekler vererek açıklayınız.

Türk dış politikası temel ilkeler üzerine bina edilmiştir. Milli ve yerli olan ilkeler Türkiye’nin elini güçlendiren ve Türkiye yeni hamle sahaları açan politikalar Türk dış politikasını oluşturmaktadır. Atatürk dönemi Türk dış politikası da bu esaslar üzerine bina edilmiştir.Atatürk dönemi Türk dış politikası yurtta sulh cihanda sulh prensibine dayanmaktadır. Milli birlik ve beraberliğin korunması, Türk milletinin çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması ve milli değerlerin korunarak vatan sınırlarının da güvenliğinin sağlanması Atatürk dönemi dış politikada öne çıkan esaslardır. Dış politika bağımsızlık için çok önemlidir. Dış politikanın sağlam esaslar üzerine kurulması gerekir.

3. Atatürk Dönemi’nde dış ilişkilerde çözüme kavuşturulan konuları başlıklar hâlinde yazınız.

Atatürk döneminde Türk dış politikasında yurtta sulh cihanda sulh prensibi takip edilmiştir. Bu sayede dış politikada barışçıl bir yöntem kabul edilmiştir. buna rağmen dış politikaya dair meseleler sorunlar halinde savaş sonrasında Türkiye’nin gündeminde yer almıştır.Türk dış politikasında birçok sorun oluşmuştur. Bu sorunlar dış politikanın savaş sonrasında farklı bir yola girmesine neden olmuştur. Sorunların aşılmasında Atatürk de önemli müdahaleler gerçekleştirmiştir. Hatay ve Boğazlar sorunu en önemlileri olarak çözülmüştür.

Atatürk döneminde dış ilişkilerde çözüme kavuşturulan konular şu şekildedir:

*Yabancı okullar sorunu
*Adana – Mersin demir yolu sorunu
*Dış borçlar sorunu
*Hatay meselesi
*Boğazlar sorunu
*Nüfus mübadelesi

4. Türkiye’nin Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası birliklere dâhil olduğunu gerekçeleri ile belirtiniz.

Türkiye kurulmasının ardından Atatürk döneminde önemli uluslararası birliklere dahil olmuştur. Türk dış politikasında yurtta sulh cihanda sulh prensibinin benimsenmesi cemiyet, pakt gibi birliklere katılımda önemli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal, milli çıkarlar uğruna hareket ederek devletçilik, milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda kararlar almış ve çeşitli sorunların çözülmesinde etkili olmuştur.Türk dış politikasında Türkiye’nin dış siyaset sahnesinde gözükmesi önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin yeni kurulan bir devlet olarak kendini göstermesi dünya siyasetinde bir etki oluşturmuştur.

Türkiye’nin Atatürk döneminde katıldığı uluslararası birlikler şu şekildedir:

*Briand – Kellog Paktı
*Litvinof Protokolünün Onaylanması
*Milletler Cemiyeti
*Balkan Antantı
*Akdeniz Paktı
*Sadabat Paktı
*Nyon Konferansı

5. Atatürk’ün ölümü üzerine yazılanlar ve söylenenlerden yola çıkarak kişilik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Osmanlı Devleti’nde en önemli paşalardan biri olmuştur. Askeriyeyi seçmesi bütün hayatını değiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve önceki dönem savaşlarında görev almıştır. Bazı cephelerde önemli görevlerde de bulunmuştur.Savaş sonrası Milli Mücadele döneminde liderlik pozisyonu elde ederek örgütlenmeyi sağlamıştır. Kongreler yapmış ve meclisler kurmuştur. Daha sonra cumhuriyetin kurulmasını sağlamıştır. İlkeler ve inkılaplar doğrultusunda Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için mücadele etmiştir. Savaş sonrası sorunlarla baş etmeyi amaçlamıştır. 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybetmiştir. Mustafa Kemal, ileri görüşlü, derin ufuk sahibi, planlı, azimli, kararlı, cesur bir lider konumunda bulunmuştur.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort