8. SınıfTest Cevapları

8.Sınıf inkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı Soruları

8.Sınıf inkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı test soruları derlemesi, toplam 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf inkılap Tarihi sınav sorularını çözerek bilgilerinizi yenilemiş olursunuz. 8.sınıf inkılap tarihi lgs deneme sorularını sizlere sunmuş bulunmaktayız. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf inkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı Soruları

1- Cumhuriyet döneminde yapılan;
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Tevhid-i Tedrisat kanunun kabul edilmesi
III. Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi
Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir?
I II III
A) Ticaret Eğitim Siyaset
B) Tarım Hukuk Eğitim
C) Tarım Eğitim Hukuk
D) Hukuk Ticaret Hukuk

2- Atatürk, “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.”diyerek Halkçılık ilkesinin;
I- Sınıf ve zümre ayrımına karşı olması,
II- Eğitim birliğini esas alması
III- Kanun önünde eşitliği öngörmesi
özelliklerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız II B) I ve II
C) I ve III D) II ve III

3-Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;
• Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi
• Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması
gibi çalışmaların, Türk toplumuna sağladığı katkılardan biri değildir?
A) Eğitimin hızla yaygınlaşmasına
B) Okur-yazar oranının artmasına
C) Bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine
D) Tüm Okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasına

4- Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditlerin fazla olması Türkiye’nin:
I- Jeopolitik önemi
II- Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olması
III- Ortadoğunun zengin enerji kaynaklarına yakın olması
verilen özellklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

5- Atatürk;’1919 yılı Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım’ demiştir.
Mustafa Kemal’in konuşmasında vurguladığı milli güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyokültürel güç
B) Ekonomik güç
C) Askeri güç
D) Siyasi güç

6-Yukarıda verilen diyagrama hangi başlık verilmesi en uygundur?
A) II. Dünya Savaşı sonrası kurulan barış örgütleri
B) Türkiye’nin Dünya Barışına Katkısı
C) Avrupa’da Demokrasinin Gelişimi
D) I.Dünya Savaşında kurulan ittifak grupları

7- Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanının çıkmasında etkili oldular.
Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere’nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak
C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellemek

8- I. Laikliğin kabul edilmesi
II. Halifeliğin kaldırılması
III. TBMM’nin açılması
IV. Medeni Kanunun kabul edilmesi
V. Saltanatın kaldırılması
Bu gelişmelerden hangileri “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?
A) I ve II B) II ve V
C) III ve IV D) III ve V

9- Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere “Atatürkçülük” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A) Kişisel egemenlik hakkının tanınması
B) Demokratik idare sistemi
C) İleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması
D) Milli birlik ve beraberlik için çalışılması

10- I. Misakı iktisadi kararları
II. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
III. Çok partili hayata geçiş
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonominin millileştirilmesi doğrultusunda atılan adımlar arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
11- ( ) Türkiye’nin NATO üyeliğinde Kore‘ye asker göndermesi etkili olmuştur.
( )Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi Türkiye Cumhuriyeti’ni ve devletini iç ve dış tehlikelere karşı korumaktır.
( )Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine karşı en büyük tehditlerden biri de terördür.
Yukarıdaki bilgilerin değerlendirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A. (D) B. (Y) C. (D) D. (Y)
(D) (D) (Y) (Y)
(D) (Y) (D) (D)

12-Türkiye Cumhuriyeti, 1934’te Balkan Antantının, 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından biri olamaz?
A) Komşu devletlerle dost olmak
B) Sınırlarını korumak
C) Ülke sınırlarını genişletmek
D) Barışçı bir politika izlemek

13- I- TBMM’nin açılışı
II- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III- Yeni fabrikaların açılması
IV- Soyadı kanununun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi Atatürk ilkelerinin sonucudur?
I II III IV
A) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik Halkçılık
B)Milliyetçilik Laiklik Devletçilik İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik Laiklik İnkılapçılık Halkçılık
D)Halkçılık İnkılapçılık Laiklik Devletçilik

14-Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
C) Mudanya Barış Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması

15-Atatürk’ün ölümü üzerine Hindistan Parlamentosu “Atatürk yalnız Türk milletinin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınıza, biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk” demiştir.
Buna göre Atatürk’ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Evrensel niteliklere sahip olduğu
B) Sömürgecilik faaliyetlerini artırdığı
C) Yabancı fikir akımlarından etkilendiği
D) İleri görüşlü olduğu

16-Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı Tekâlifi millîye Emirleriyle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.
Bu durum Türk milletinin;
I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma
III. Dayanışma
IV. Millî egemenlik
anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) I ve IV
C) III ve IV D) I, II ve III

17- Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”
sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?
A) Çağdaş ve millî B) Karma ve eşitlikçi
C) Parasız ve zorunlu D) Geleneksel ve demokratik

18-Lozan Barış Konferansına katılacak olan Türk heyetinden Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.
Buna göre;
I-Toprak bütünlüğü
II-Laik yönetim
III-Çok partili sistem
IV-Ekonomik Bağımsızlık
anlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir?
A)I ve II B) I ve IV
C)II ve IV D)III ve IV

19- -Devlet üretme çiftliklerinin kurulması
-Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması
-Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
-Aşar vergisinin kaldırılması
Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak
B) Ulusal Sanayi’nin kurulmasını
C) Dış ticarette tarımın payını azaltmak
D) Tarımsal gelişmeyi sağlamak

20-“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.”
Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilgilidir?
A) Yurt ve Dünya barışı
B) Vatan ve millet sevgisi
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Egemenliğin millete ait olması

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort