8. Sınıf

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 20 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları
1. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

A. Birinci Dünya Savası’nın temel ve özel nedenlerini asagıdaki kutulara yazınız.

TEMEL NEDENLER
1- Fransız İhtilalinin Sonuçları: Fransız İhtilali ile yayılan düşünceler köklü değişikliklere neden oldu. Milliyetçilik hareketleri ile İtalya ve Almanya kurulmuş Bu iki devletin kurulması siyasi dengeleri bozdu ve 1.Dünya Savaşına neden oldu. 1830 ve 1848 İhtilalleri bu fikirden dolayı çıkmıştır. Milliyetçilik hareketlerin etkisi ile uluslar kendilerini yönetenlere karşı ayaklanmıştır.
2- Sanayi İnkılâbı: Hammadde ve pazar arayışları sömürge devletleri arasındaki rekabeti artırmıştır. Bundan dolayı devletler silahlanma yarışına girmiş, çıkar çatışmaları da bloklaşmalara neden olmuştur.
ÖZEL NEDENLER
1- Almanya, sanayisi için maden kömürü olan Fransa toprağı Alsas-Loren’i işgal etmesi, Donanmasıyla İngiltere’nin sömürgelerini tehdit etmesi, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlıyı pazar olarak görmesi, Balkanlarda Panslavizm’i yaymaya çalışan Rusya’ya karşı mevcut durumun devamını savunması
2- İtalya’nın Akdeniz’de güçlü olmaya çalışması ve Almanya’nın İtalya’yı desteklemesi,
3- Avusturya Macaristan Rusya’nın Panslavizm’i politikasına karşı güvenliğini sağlamaya çalışması ve Sırbistan’ı ortadan kaldırmayı planlaması, İtalya ile Dalmaçya Kıyıları Sorununun çıkması, Almanya’ya yakınlaşması,
4- İngiltere, büyük sömürgelere ve donanmaya sahipti. Bu üstünlüğünü Almanya’nın tehdit etmesi ve Almanya’ya karşı her girişime destek vermesi,
5- Fransa, Almanya’dan Alsas Loren’i almak istemesi ve İngiltere ile Almanya için işbirliği yapması,
6- Rusya, Balkanlarda Panslavizm’i yayarak etkinliğini artırmak istemesine karşı Avusturya-Macaristan ve Almanya’nın da etkinliğini artırmak istemesi, Boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inmek istemesi,
7- Bulgaristan, 2. Balkan savaşında verdiği toprakları almak için Almanya ile yakınlaşması,
8- Osmanlının, kaybedilen yerlerin geri almak için Almanya ile işbirliği yapması,

B. Birinci Dünya Savası öncesinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askerî bakımlardan durumunu asagıdaki kutulara yazınız.

SIYASI DURUM
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde siyasi açıdan güçsüzdü yani diğer ülkeler üzerinde otoritesi yoktu ve söz hakkına sahip değildi.
ASKERÎ DURUM
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer ülkelere göre askeri durumu oldukça kötüydü çünkü diğer ülkelerin ordularına göre Osmanlı ordusu oldukça küçük ve güçsüzdü.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 21 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Oklarla gösterilen kutuların üst kısmına Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savası’nda savastıgı cephelerin adlarını yazınız. Kutuların iç kısmına ise aynı

cephelerin açılma nedenlerini belirtiniz.
GALİÇYA CEPHESİ: Osmanlı Devleti, müttefiklerine yardım etmek amacı ile açmıştır.Ancak bu cephede çok büyük zaferler kazanılmamıştır.
ÇANAKKALE CEPHESİ: İtilaf devletleri tarafından açılmış olan bir cephedir. Cephenin açılmasının temel nedeni ise; İtilaf devletlerinin Çanakkale boğazını ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışında bırakmak olmakla birlikte Rus ticaretini canlandırarak Rus buğdayını Avrupa’ya götürmektir.
KAFKAS CEPHESİ: Enver Paşa’nın açtığı taarruz cephesidir. Bu cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Rus birliklerini bölerek Doğu’ya kaymalarını sağlamaktır. Bu cephede Osmanlı Devleti savaş açan taraftır.
IRAK CEPHESİ: İngilizler tarafından açılan bir cephedir. Cephenin açılmasının temel nedeni; Musul ve Abadan petrollerini himaye altına alarak Almanya’nın petrol yataklarına ulaşmasını engellemektir.
SURİYE CEPHESİ: Filistin cephesinin devamı olarak açılmış bir cephedir.
KANAL CEPHESİ: Almanya’nın, İngilizlerin sömürgeleri ile bağlantılarını kesmek amacı ile kurulmuş bir cephedir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 22 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Anadolu İşgal Altında
Asagıdaki haritada, Mondros Ateskes Antlasması’ndan sonra Anadolu’yu isgal eden güçler çesitli renklerle sembolize edilmistir. O yerleri isgal eden güçleri yazınız.
Mondros Ateskes Antlasması sonrasında gerçeklesen isgaller
Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasının ardından İtilaf devletleri yapmış oldukları gizli antlaşmalar doğrultusunda bir çok yeri işgal etmeye başlamıştır. Bu duruma göre;
İngiltere: Urfa, Antep, Maraş, Musul, Kars, Batum ve İskenderun illerini tamamen işgal altına almıştır. İngiltere’nin Batum ve Kars illerini işgal etmesinin temel nedeni Balkanlarda bulunan petrol yataklarını himayesi altına almaktır. Ayrıca İngiltere Samsun ve Merzifon’a asker göndererek buraları da denetim altına almayı hedeflemiştir.
Fransa: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Dörtyol, Adana ve dolaylarını, Mersin illerini işgal eden Fransa, Maraş, Antep ve Urfa illerini de İngiltere’den alarak buradaki işgalleri devam ettirmiştir. Bu dönemde Doğu Trakya’da bulunan Afyon tren istasyonu gibi istasyonları da işgal etmiştir.
Yunanistan: İtilaf Devletinin kontrolünde İzmir’i işgal eden Yunanistan, Afyon ve Bursa illerine kadar ilerlemesini sürdürmüştür.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 23 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler

A. Asagıda verilen metni dikkate alarak altında yer alan bosluga Osmanlı yönetiminin isgaller karsısındaki tutumunu degerlendiriniz.

Osmanlı Devleti isyanlar ve ayaklanmalar karşısında Osmanlı tebaasına yani Osmanlı halkına karşı iyi niyetli yaklaşmaktadır. Paragrafın sonunda “…….işlerini kolaylaştıracaklarını beklemektedirler.” ifadesi Osmanlı yönetiminin yaklaşımının iyi niyetli ve yumuşak olduğunu göstermektedir.

B. Izmir’in isgal edilecegi haberinin duyulması üzerine bazı vatanseverler, halka asagıda verilen bildiriyle seslenmistir. Bu bildiriyi dikkate alarak Anadolu halkının isgaller karsısındaki tutumunu, bildirinin altında yer alan bosluga yazınız.

Bu bildiriden de anlaşılacağı gibi Türk halkı İzmir’in işgalinde örgütlenmiş ve birbirini teşvik ederek önce İzmir’i sonrasında ise ülkeyi korumak için amansız bir savunmaya geçmiştir.
C. Mustafa Kemal’in isgaller karsısındaki tutumunu, asagıda verilen sözünden yola çıkarak degerlendiriniz.
Geldikleri gibi giderler.”:
Mustafa Kemal Atatürk, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren başarılı bir devlet adamı olmuştur. Onun bir çok özelliği onun başarısını tetiklerken aynı zamanda milletine olan güveni de onu daha da cesaretlendirmiştir. Bu sözünde de düşmanların geldikleri gibi istediklerini alamadan geri gideceklerini ifade etmiştir. Önce milletine sonra da kendisine güvenmiş ve Türk milletinin kazanacağını ön görmüştür. Nitekim de yanılmamıştır çünkü Türk milleti bu sözün ardından büyük bir zafer kazanmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 24 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı

A. Asagıda ulusal varlıga yararlı cemiyetlerin faaliyetlerine iliskin bilgiler verilmistir.
Bilgileri içeren kutuların karsısındaki bosluga uygun cemiyetin adını yazınız.
Erzurum Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaya çalıştı. Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç edilmemesi kararını aldı. (Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti)
İzmir’de Türklerin çoğunlukta olduğunu, dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaya çalıştı.
Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane sağladı. (İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti)
Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı. (Milli Kongre Cemiyeti)
Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak için
çalıştı.  (Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti)
Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu. (Trabzon Müdafaa- Hukuk Cemiyeti)
Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koydu. (Kilikyalılar Cemiyeti)

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 25 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

B. Ulusal varlıga yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Millî Mücadele’ye katkılarını asagıya yazınız.

Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere tepi göstermek için kurulan cemiyetlerdir.
Bu cemiyetleri temelde ittihatçılar meydana getirmiştir.
Türklük düşüncesi bu cemiyetlerin temelini oluşturmuştur.
Bu cemiyetler bölgesel olarak kurulmuştur yani sadece bulundukları bölgeleri savunmuşlardır.
Kurtuluş Savaşı örgütlenmesinde bu cemiyetler ortam hazırlamışlardır.
Düşmanın uzun bir süre oyalanmasında bu cemiyetlerin büyük faydası olmuştur.
Yöresel kongreler düzenleyen bu yararlı cemiyetler düşmanlara karşı silahlı savunmaya geçmişlerdir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 26 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Millî Varlığın Düşmanları

A. Asagıda azınlıkların kurdugu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine iliskin bilgiler verilmistir. Bilgileri içeren kutuların karsısındaki bosluga uygun cemiyetin adını yazınız.
1904 yılında kuruldu. Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu. (Pontus Rum Cemiyeti)
Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu. Bu amaçla, Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu
Yunanistan’a katmayı hedefliyordu. (Mavri Mira Cemiyeti)
Anadolu’nun doğusunda ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçlıyorlardı. (Hınçak ve Taşnak Cemiyeti)
Yahudilerin Anadolu’daki ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlıyordu. (Mekabi ve Alyans-Israilit Cemiyeti)
B. Ulusal varlıga zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Millî Mücadele’ye olumsuz etkilerini asagıya yazınız.
Tüm zararlı cemiyetlerinin zihniyetlerinin temelinde saltanat ve hilafet yatmaktadır.
Milliyetçiliğe karşı çıkmışlardır.
Osmanlı hanedanlığının devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Milli varlığa zararlı cemiyetler güçlü devletler tarafından kurulmuştur ve yönlendirilmiştir.
Manda ve himayenin devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 27 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

C. Asagıda Türk ve Müslümanların kurdugu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine iliskin bilgiler verilmistir. Bilgileri içeren kutuların karsısındaki bosluga uygun cemiyetin adını yazınız.

Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı. (Kürt Teali Cemiyeti)
Bazı Osmanlı aydınlarının üye olduğu bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin ABD mandası altına girerse kalkınacağını
savunuyordu. (Wilson Prensipleri Cemiyeti)
1911’de İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’ne karşı muhalefet oluşturdu. (Hürriyet ve İtilaf Fırkası)
Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa’nın üye olduğu bu cemiyet, Türk halkının uyanan millî bilincini yok etmeye çalışıyordu. İngilizlerle dostluğun kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. (İngiliz Muhipler Cemiyeti)
Saltanat ve hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor, Millî Mücadele’ye karşı çıkıyorlardı. Özellikle
Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu. (İslam Teali Cemiyeti)

D. Türk ve Müslümanların kurdugu zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini asagıya yazınız.

Tüm zararlı cemiyetler emperyalist ülkelerin çıkarlarını güderek ülkenin işgal edilmesine ortam hazırlamışlardır.
İç ayaklanmalara neden olarak ulusal kurtuluşu engellemişlerdir.
Zararlı cemiyetler ülke çıkarlarını hiçe sayıp kendi çıkarlarını üst seviyede tutmuşlardır.
Bağımsızlığın ancak manda ile sağlanabileceğini savunmuşlardır.
Ulusal bilinci parçalamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 28 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sivas Kongresi’ni Yaşıyoruz

Asagıdaki kutularda Sivas Kongresi’ne katılan bazı delegeler ve Mustafa Kemal’in “mandacılık” üzerine tartısmaları verilmistir. Bu konuyla ilgili sınıf ortamında drama çalısması yapınız.

Önce sınıfta uygun bir ortam oluşturulur ve konuşmaları yapan karakterleri canlandıracak kişiler sınıftan seçilir ve uygun tiplemeler ile bu kişiler sınıf ortamında canlandırılır. Sonucu ise öğrencilerin doğaçlamasına bırakılır.

Mustafa Kemal’in mandacılıga niçin karsı çıktıgını ve dıs yardımların hangi kosullarla kabul edilebilecegine dair görüslerini asagıya yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk, mandacılığa kesinlikle hayatı boyunca karşı çıkmıştır ve mandacılığın ülkeyi bağımsızlığa değil esarete götüreceğini ileri görüşlülüğü sayesinde görmüştür. Ülkeye gelecek yardımları ise kabul edebileceğini ancak ülkemizin iç ve dış bağımsızlığını zedelemez ise bu yardımları kabul edeceğini ifade etmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 29 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Millî Mücadele’nin Lideri Mustafa Kemal Millî Mücadele’nin hazırlık asamasında Mustafa Kemal’in izledigi yol asagıdaki haritada kent isimleri verilmeden gösterilmistir. Bu kentlerin isimlerini yazınız. Daha sonra bu kentlerin isimlerini haritanın altında yer alan kutulara kronolojik olarak yerlestiriniz. Mustafa Kemal’in bu kentlerde millî birligin saglanması için yürüttügü faaliyetleri kutuların içine yazarak degerlendiriniz.

1- Samsun: İlk olarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak Milli Mücadele dönemi hazırlığına başlamıştır. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a giden Mustafa Kemal, milli irade temelli bir devlet amacı ile Samsun’a gitmiştir.
2- Amasya: 22 Haziran 1919’da Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, Amasya Genelgesini yayımlayarak Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devletinin kurulma aşamasının ilk adımını atmıştır.
3- Erzurum: 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum’da yapmış olduğu kongreye bir çok delege de çağıran Mustafa Kemal, milli mücadele sürecini burada hızlandırmıştır.
4- Sivas: 4 Eylül 1919 tarihinde Mustafa Kemal, tüm temsilciler ile Sivas’ta buluşarak ulusun kader yolunu çizecek kararlar aldı.
5- Ankara: 23 Nisan 1920’de Ankara geçen Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 30 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Kurtuluş Müzesi’ni Geziyoruz

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını sanal ortamda geziniz. Edindiginiz izlenimleri asagıya yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclis binasını sanal ortamda gezdim. Genel Kurul Salonunun çok büyük olması ve iki katlı olması dikkatimi çekti. Ayrıca genel kurul başkanının oturduğu siyah büyük sandalye çok güzel ve basın için ortaya koyulmuş mikrofonlar dikkatimi çekti. Genel kurul salonunun tam ortasında büyük bir kırmızı çiçek bölümü olması da bence salona renkli bir hava katmış. Ayrıca sanal müzede şerif merdivenlerini de gördüm. Oldukça geniş ve ihtişamlı merdivenler galiba milletvekillerinin ve diğer devlet büyüklerinin meclis binasına girmesi için kullandıkları yer olmalı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 31 Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Millî Mücadele’nin Temelleri

Asagıdaki etkinligin üst bölümünde, Millî Mücadele’nin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmistir. 

Hangi özelligin hangi olaya ait oldugunu bulunuz. Bas tarafındaki bosluga ilgili olayın numarasını yazarak eslestiriniz.
Bölgesel amaçlı toplanmasına karşın, toplantıda alınan kararlar ulusal niteliktedir. Vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile Misakımillî kararlarının öncüsü olmuştur. 3- Erzurum Kongresi
Millî Mücadele’nin ilk yayın organı olan İrade-i Millîye adlı gazetenin çıkartılmasına karar verildi. Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. 4- Sivas Kongresi
Osmanlı yönetimi işgallere duyarsız kalmış, bununla beraber Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Savunmasız kalan Anadolu halkını savunmak adına, düzenli ordu kurulana kadar ortaya çıkan askerî boşluğu doldurmuştur.  1- Kuvayımilliye
Ulusal güçleri birleştirip mücadeleyi tek merkezden yönetmek, düzenli orduyu oluşturmak, Misakımillî hedefini gerçekleştirmek amaçlarına yönelik olarak Ankara’da gerçekleşti. 6- TBMM’nin Açılması
Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtir. Aynı zamanda İstanbul Hükûmeti’ne karşı ilk açık tepkidir. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışını içermektedir. 2- Amasya Genelgesi
Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Türkler tam bağımsızlık bilincine erişmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın programı ve temelleri oluşmuştur. 5- Misakımillî

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort