8. Sınıf

8. Sınıf inkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf inkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

2017 – 2018 eğitim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları yapılmaya devam etmekte olup 8. Sınıf inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını yayınlamış bulunmaktayız.

2017. 2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI II. KANAAT DÖNEMİ T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Atatürk’ün “ Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?

A) Milli Egemenlik B)İnsan haklarına saygı C)Çoğulculuk D)Eşitlik ve Özgürlük

2. Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı C)Çanakkale Savaşı B)31 Mart Olayı D)Balkan Savaşları

3. Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sosyal haklar B) Ekonomik haklar C) Konut edinme hakkı D) Siyasal haklar
4. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Açık sözlülüğü B) İnkılapçılığı C) Kendine güveni D) İleri görüşlülüğü

5. M.Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi
B)Amasya genelgesini yayınladı
C)Kongreler yapıldı
D)TBMM’yi açtı
6. Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’da,
• Şehir ve millet bahçeleri adıyla halkın gezinti yapıp eğlenebileceği parklar kuruldu.
• Mimar Kemalettin Bey, klasik Türk mimarisinden esinlenerek Gazi Terbiye Enstitüsünü inşa etti.
• Meydanlara heykeller ve anıtlar dikildi.
Buna göre, hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez?
A) Eğitim B) Ulaşım C) Sanat D) Sosyal
7. Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına; “Sanatçı el öpmez, sanatçının eli öpülür.” demiştir.

Bu sözden hareketle Atatürk hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sanatın faydasını vurgulamıştır.
B) Sanatta geliştiğimizi belirtmiştir.
C) Herkesin sanattan anlayacağını belirtmiştir.
D) Sanata ve sanatçıya büyük saygı göstermiştir
8. Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık bir düşünce sistemidir.
Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Barışçı bir düşünce sistemidir.
B) Eşitlikçi bir sistemdir.
C) Düşünce özgürlüğünü savunmaktadır.
D) Dinamik ve sürekli gelişmeden yanadır.
9. Mustafa Kemal’in;
– Samsuna çıktıktan sonra vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlama noktasında Türk
milletini ortak amaçlar doğrultusunda bir araya getirmesi
– Samsuna çıktıktan sonra başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı belirli aşamalarla gerçekleştirmesi durumları sırası ile onun kişilik özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?
A) Akılcılığı – Kararlılığı B) İleri görüşlülüğü – Yenilikçiliği
C) Birleştiriciliği – Planlı oluşu D) Vatanseverliği – Bilimselliği
10. Laiklik , devlet düzeni ve hukuk kurallarının herhangi bir dinin görüşlerden arındırılması esasına dayanmaktır.
Buna göre ,
I. Hilafetin kaldırılması
II. Medeni Kanunu’nun kabulü
III. Soyadı Kanunu
İnkılaplarından hangileri laikle ilgilidir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
11. . Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A. Cumhuriyetçilik B. İnkılapçılık C. Milliyetçilik D. Devletçilik
12. “ Ben lazım geldiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. ”
Atatürk , bu sözüyle hangi yönünü ortaya koymuştur ?
A) Kararlı kişiliğini B) İnkılapçı yönünü C) Millet ve yurt sevgisini D) Barışseverliğini
13. Türk toplumunun her kesiminin kanun önünde eşit olmasını , devlet hizmetlerinden tüm vatandaşların ve yurdun her bölgesinin eşit olarak faydalanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) Milliyetçilik
14. Atatürk İlkeleri,
I. Milli kültürü geliştirmeyi
II. Türk milletini çağdaş dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültürel değerlere kavuşturmayı
III. Aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı
Hedeflerinden hangisi veya hangileri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?
A. Yalnız III B. I ve II C. II ve III D. I , II ve III
15. . “Artık mirastan eşit pay alabiliyorum ve mahkemelerde şahitlik yaparken eşit haklara sahibim. Ayrıca istediğim meslekte çalışabiliyorum.”
Hazal Hanım’ın yukarıda bahsettiği hakları kazanması aşağıdaki hangi inkılabın sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Mecelle Kanunu’nun kabulü

16. . Aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplumdaki ayrıcalıkları kaldırmaya yönelik değildir?

A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Etibank’ın kurulması
17. Yapılan inkılaplar sonucunda,
• Okuryazar oranı artırılmıştır.
• Mirasta kız ve erkek eşitliği sağlanmıştır. Karma eğitime geçilmiştir.
• Verilen bu bilgiler ile inkılaplar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
C. Medeni Kanun’un kabulü
D. Yeni Türk harflerinin kabulü

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerin den biri değildir?

A. Evrenseldir. B. Yeniliklere açıktır. C. Irkçıdır. D. Millî kültürü temel alır.

AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUK DOLDURMA SORULARINI CEVAPLAYINIZ ( 15 PUAN)

İSVİÇRE, BULGARİSTAN, ATATÜRKÇÜLÜK, YUNANİSTAN, NUTUK, MİLLET MEKTEPLERİ SEÇME ve SEÇİLME TÜRK TARİH KURUMU TÜRK DİL KURUMU HATAY MİLLİ GÜÇ YABANCI OKULLAR
1) “Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelere ………………………………….. denir.”
2) Mustafa Kemal, ……………………adlı eserinde milli mücadeleyi anlatmıştır.
3) 1934 yılında Türk kadınına…………………………………….. olma hakkı verilmiştir.
4) Nüfus mübadelesi………………………………. Devleti ile gerçekleşmiştir.
5) Halka okuma-yazmayı öğretip, ayrıcalık olmaktan çıkarmak için………………………………………………………….açılmıştır.
6) Türk tarihinin kökenlerini araştırmak ve Türk tarihinin çok eski zamanlara kadar uzandığını kanıtlamak amacıyla…………………………………………kurulmuştur.
7) Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine ………………………………..……………denir.
8) Yabancı okullar konusu daha çok Türkiye ile……………….. arasında sorun olmuştur
9) Türkiye’ye en son katılan il ……..……………………..ilidir
10) Türk Medeni Kanunu…………..……………….’den alınmıştır

8. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-D 4-B 5-A 6-B 7-D 8-D 9-C 10-C 11-A 12-C 13-A 14-D 15-B 16-D 17-B 18-C

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort