8. Sınıf

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 186, 187 Cevapları

2017 – 2018  8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı 6. Ünite Maddenin Halleri ve Isı Sayfa 186, 187 Ünite Değerlendirme Soru ve Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Özısı ne demektir?

Öz ısı kavramına bakmadan önce ısı kavramını bir açıklayalım. Isı; Bir enerji biçimidir, etkilediği cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerjidir diye tanımlayabiliriz.
Özısı yada Özgül ısı ise; Bir maddenin, bu madde su olabilir 1 gramının sıcaklığını 1° C artırmak için gerekli olan kalori yada joule cinsinden enerji olarak tanımlanmaktadır.

2. Özısı ile kütle ve sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Isı bir enerji çeşididir. Isı bir maddenin enerji kazanmasına ve taneciklerinin birbirinden uzaklaşmasına ya da maddenin enerji kaybetmesine ve taneciklerinin birbirine yakınlaşmasına neden olmaktadır. Öz ısı ise bir maddenin bir gramını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan enerjidir. Öz ısı maddenin her hali için farklı değerler almaktadır.

Öz ısı ile kütle ve sıcaklık arasında ters bir orantı bulunmaktadır. Öz ısı, sıcaklık farklı ve madde miktarının çarpılması ısı sığasını vermektedir. Öz ısı ile kütle ve sıcaklık arasındaki ters orantı buradan kaynaklanmaktadır. Isı birimlerinden biri de kaloridir. Kalorinin hesaplanmasından öz ısı, kütle ve sıcaklık farkının çarpılması gerekir.

3. Hâl değişimi ile ısı alış verişini açıklayınız.

Hal değişimi maddelerin bir fazdan baka bir faza geçmesidir. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunurlar. Hal değişiminde maddeler bir halden başka bir hale geçmektedir. Hal değişimini etkileyen bazı fiziksel olaylar bulunmaktadır. Bunlar ısı, sıcaklık, basınç ve nem olarak belirmektedir.

Hal değişimi ile ısı alışverişi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Hal değişimi sırasında ısı alışverişi devam ederken sıcaklık sabit kalır. Isı alan madde enerji kazanır, ısı veren madde enerji kaybeder. Isı alan madde düzensizlik eğilimindedir, ısı veren madde düzenli olma eğilimindedir. Hal değişimi ve ısı alışverişi arasında böyle bir ilişki bulunmaktadır. Isı bir enerji olarak maddelerin enerji kazanmasına ya da enerji kaybetmesine yaramaktadır.

4. Erime / donma arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Erimede hücreler çözünür ve madde sıvılasır. Donmada ise hucreler birbirine sıkıca kenetlenir ve bir butün cisim halini alirlar. Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesine erime, sıvı halden katı hale geçmesine de donma denir. .. erime ile donma birbirinin tersidir böylece bir maddenin erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir diyebiliriz.Erime ısısı da donma ısısına eşittir.

5. Buharlaşma / yoğuşma arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Buharlaşma bir hal değişimidir. Sıvı bir maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesi ve bir müddet sabit kalmasıyla birlikte gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Buharlaşma yüzeysel bir olaydır. Yoğuşma ise, gaz halindeki bir maddenin ısı kaybederek sıvı hale geçmesine denir. Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma, sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma denmektedir.

6. Isınma ve soğuma arasında nasıl bir ilişki olduğunu karşılaştırınız.

“Isınma” ve “soğuma” birbirine zıt iki kavramdır. Şimdi bu kavramları tek tek inceleyelim;

Isınma;  Madde sıcaklık yayan herhangi bir kaynaktan ısı aldığında ısınma olayı gerçekleşir. Isı alan maddenin sıcaklığı artar ve yapısına göre eriyebilir veya buharlaşabilir.

Soğuma; Soğuma ise ısınmanın tam tersidir. Isınmada madde ısı alırken; soğuma olayında madde ısı verir. Herhangi soğuk bir ortamda bulunan maddenin sıcaklığının azalmasına soğuma denir.

Not: Isı ve sıcaklık aynı değildir. Isı; maddenin sıcaklığına etki eden faktördür. Sıcaklık ise maddenin ısı alışverişindeki derecesidir. 

7. Önce eriyip sonra buharlaşan bir maddenin ısı–zaman grafiğinin nasıl olabileceğini çizimle gösteriniz.

Erime ve buharlaşma maddenin ısı almasıyla gerçekleşir. Ancak madde erirken daha az sıcaklık alır. Maddenin buharlaşma sıcaklığı erime sıcaklığından fazladır.

8. Önce sıvılaşıp sonra katılaşan bir gaz maddenin ısı–zaman grafiğini çizerek ısı alış verişi bakımından değerlendirmesini yapınız.

> Sıcaklık 100 °C’nin üzerinde;
Su buharı A noktasından B noktasına kadar ısı vermeye devam etmektedir.
> Sıcaklık 100 °C olduğunda;
Su buharının yoğuşması burada başlar. B ve C noktaları arasında su ve su buharı halindedir.
> Sıcaklık 100 °C ile 0 °C arasında (C – D aralığında);
Su, sıvı haldedir ve ısı vermeye devam eder. Katı hale geçmesi 0 °C’de başlar.
> Sıcaklık 0 °C olduğunda (D – E aralığında);
Ortamda su ve buz bulunur. Sıcaklığın sabitlenmesi bu aralıkta gerçekleşir.
> Sıcaklık 0 °C’nin altına indiğinde (E – F aralığında);
Su tamamem buz hale geçer, donar. Buzun ısı vermesi devam eder. Bu ısı verme – 20 °C’ye kadar devam eder.

9. 50 oC’ta 500 g suyun tamamının 100 oC’ta su buharı hâline geçmesi için gerekli ısı kaç J’dür? (Lb = 2257 J/g)

Lb = 2257 J/g >> Buharlaşma ısısı
cBuhar = 2 J/g °C >> Buhar öz ısısı
> Suyun buhar haline gelmesi için verilmesi gereken ısı miktarı aşağıdaki formül yardımıyla bulunur.
Q1 = m x Lb
Q1 = 500 x 2257
Q1 = 1128500 J
> Q2 = m x cBuhar x (T2 – T1)
Q2 = 500 x 2 x (100 – 50)
Q2 = 50000 J
> Q(toplam) = Q1 + Q2
Q(toplam) = 1128500 + 50000
Q(toplam) = 1178500 J ısı verilmelidir.

10. –5 oC’taki 20 g buzu 40 oC’ta su hâline getirmek için kaç J ısı verilmesi gerekir? (cbuz = 2090 J/g oC , Le = 334,4 J/g oC , csu = 4,18 J/g oC)

Buzun öz ısısı >> cBuz = 2090 J/g °C
Suyun öz ısısı >> cSu = 4,18 J/g °C
Buzun erime ısısı >> Le = 334,4 J/g °C
> Q1 = m x cBuz x (T2 – T1)
Q1 = 20 x 2090 x (0 – (-5))
Q1 = 209000 J
> Buzun erimesi için verilmesi gereken ısı miktarı aşağıdaki formül yardımıyla bulunur.
Q2 = m x Le
Q2 = 20 x 334,4
Q2 = 6688 J
> Q3 = m x cSu x (T3 – T2)
Q3 = 20 x 4,18 x (40 – 0)
Q3 = 3344 J
> Q(toplam) = Q1 + Q2 + Q3
Q(toplam) = 209000 + 6688 + 3344
Q(toplam) = 219032 J ısı verilmelidir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başlarındaki kutucuklara “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfini yazınız.

(D) Hâl değişimi sırasında ısı alış verişi olur.
(Y) Saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklık değişkendir.
(D) Özısı maddelerin ayırt edici özelliğidir.
(D) Erime ısılarına bakılarak maddeleri ayırt edemeyiz.
(Y) Katı maddelerin erime ve donma ısıları farklıdır.
(Y) Maddelerin buharlaşma ve yoğuşma ısıları farklıdır.
(D) Maddelerin kaynama ve buharlaşma ısıları eşittir.
(D) Buharlaşma ve yoğuşma ısısı maddelerin ayırt edici özelliğidir.
(D) Naftalin gibi bazı katı maddeler erimeden buharlaşabilir.
(Y) Su döngüsünde ısı alış verişi çok etkilidir.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. I. Kaynama, her sıcaklıkta ve sıvı yüzeyinde gerçekleşir.
II. Buharlaşma, belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde gerçekleşir.
Verilen bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I doğru, II yanlıştır. B) Her ikisi de yanlıştır. C) Her ikisi de doğrudur. D) II doğru, I yanlıştır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

2. Yoğuşmada hâl değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıvıdan gaza B) Gazdan sıvıya C) Katıdan sıvıya D) Sıvıdan katıya

3. “1 gram saf suyun sıcaklığını 1˚C artıran ısı değerine …………………. denir.” ifadesini hangi seçenek tamamlar?
a) Sıcaklık b) Isı c) Joule d) Kalori

4. Sıvı hâlden gaz hâle geçen bir madde için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanecikler arasındaki mesafe artar.
B) Tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar.
C) Taneciklerin sayısı değişmez.
D) Maddelerin sahip olduğu enerji artar.

5. Bir maddenin K, L ve M ile belirtilen hâllerinde madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin karşılaştırılması L > K > M şeklindedir. Buna göre K, L ve M maddenin hangi hâlleridir?
A) Sıvı Katı Gaz
B) Sıvı Gaz Katı
C) Katı Gaz Sıvı
D) Gaz Sıvı Katı

6. Buzun erime ısısı 334 J/g’dır. 334 kJ enerji ile erime sıcaklığındaki buzdan kaç g eritilebilir?
A) 125 B) 250 C) 500 D) 1000

7. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
A) Özısı B) Aldığı ısı miktarı C) Kaynama sıcaklığı D) Donma Sıcaklığı

8. Erime noktasındaki 4 g katı maddeyi sıvı hâle dönüştürmek için en az 200 J’lük ısı enerjisine ihtiyaç vardır. Buna göre bu maddenin erime ısısı kaç J/g’dır?
A) 80 B) 70 C) 60 D) 50

9. Maddelerin hâl değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suyun kaynama sıcaklığı 100 0C’tur.
B) Saflığın bozulması sıvıların kaynama ve donma sıcaklıklarını değiştirir.
C) Süblimleşme gaz hâlindeki maddelerin direkt katı hâle geçmesidir.
D) Isıtılan bir madde yoğuşabilir.

10 . K, L, M, N sıvılarının özısıları yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu sıvılardan eşit kütlelerde alınırsa ve alınan bu sıvılar özdeş ısıtıcılarda eşit sürede ısıtılırsa hangi sıvının sıcaklık artışı en az olur?
A) K B) L C) M D) N

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort