6. Sınıf

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Elçi, nebi, resul, peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Elçi Bir görevi yada misyonu başka kişi ve kişilere aynen şekilde iletmekle görevli kişi.
Resul, “Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.”
Nebi “Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.”(
Peygamber: Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.
Mucize: Sözlükte “insanı aciz bırakan, olağan üstü, garip tuhaf şey” manalarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak desteklemek için yarattığı, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır.

2. Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız

De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet)
Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. (Nisâ Suresi, 59. Ayet)

3. İlahi kitap, suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitap; insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denilmektedir.
Suhuf: Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.
Suhuflar; Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.
İlahi kitap kavramının ayrılmaz bir unsuru da vahiydir. Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.

4. İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.

İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran en önemli özellik ilahi kitapların Tanrı’nın sözünü içerirken, diğer kitapların insanların sözlerini içeriyor olmasıdır.
Tanrı’nın kelamını kullara aktaran ilahi kitaplar bu sebeple kutsaldırlar. İlahi kitaplar, bir insan tarafından yazılmamıştır, bir insana ilham olunmuştur.
Ayrıca diğer kitaplar sadece okunmak için varken ilahi kitaplar dini kuralların neler olduğunu içerdiği için uygulanmak için vardırlar.

5. Kur’an mealinden, Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacıyla ilgili iki ayet bulup defterinize yazınız.

“O (Kur’ân), ancak bütün âlemlere öğüttür.” Sa’d Surresi 87 ayettir.
“(Bu,) Sana indirilen bir Kitaptır. Onunla (insanları) uyarman ve insanlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın (hiç kuşkulanma, tasalanma, bu tamamen Allâh tarafındandır. Sen hemen insanları uyar).” Araf Suresi 2. ayet

6. Asr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. Bu surede nelere dikkat çekilmektedir? Belirleyip defterinize yazınız.

Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de indirilen bu sure, 3 ayettir. Asr suresi, yüce kitabımızın en kısa surelerinden biridir. Asr; yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir.
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Asr Suresi Anlamı
Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort