5. Sınıf

5. Sınıf Din Kültürü İlke Yayınları Sayfa 30, 31 Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

HAZIR­LIK ÇA­LIŞ­MA­LA­RI

A. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın doğ­ru ya­nıt­la­rı­nı bu­lup işa­ret­le­yi­niz.

1. Yüce Allah’ın herşeyi bilmesini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basar B. İlim C. Tekvin D. Hayat
2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yüce Allah’ın her şeye gücü yettiğini ifade eden sıfatıdır?
A. Vücut B. Beka C. Kıdem D. Kudret
3. Ev­ren­de­ki var­lık­la­rın ken­di­li­ğin­den olu­şa­ma­ya­ca­ğı dü­şün­ce­si bi­zi han­gi so­nu­ca gö­tü­rür?
A. İn­sa­nın akıl­lı bir var­lık ol­du­ğu­na
B. Her şe­yi ya­ra­tan bir ya­ra­tı­cı­nın var­lı­ğı­na
C. İn­sa­nın araş­tı­ran bir var­lık ol­du­ğu­na
D. İn­sa­nın gü­cü­nün sı­nır­lı ol­du­ğu­na
4. “Üs­tün özel­lik­le­re sa­hip, dü­şü­nen, araş­tı­ran ve sor­gu­la­yan bir var­lık­tır.” ifa­de­sin­de han­gi var­lı­ğın üs­tün­lü­ğü ve yara­tı­lı­şın­da­ki özel­lik­ler be­lir­til­miş­tir?
A. İn­san B. Me­lek C. Cin D. Şey­tan
5. Di­ni­mi­zin te­me­li­ni; Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği, eşi, ben­ze­ri ve or­ta­ğı ol­ma­dı­ğı inan­cı oluş­tu­rur. Bu inanç aşa­ğı­da­ki sure­ler­den han­gi­sin­de an­la­tı­lır?
A. Maun su­re­si B. Nas su­re­si C. İh­lâs su­re­si D. Tebbet su­re­si

B. Aşa­ğı­da­ki söz­cük­le­ri kar­şı­la­rın­da­ki açık­la­ma­lar­la eş­leş­ti­ri­niz.

a. Tev­hit  II. Al­lah’ın bir ve tek ol­du­ğu­nu be­lirt­mek için söy­le­nen söz
b. Tekvin III. Allah’ın yaratma sıfatı
c. Ba­sar  I. Al­lah’ın gör­mey­le il­gi­li sı­fa­tı.
ç. Se­mi’  V. Al­lah’ın işit­mey­le il­gi­li sı­fa­tı
d. İh­lâs   IV. Te­miz sev­gi ve yü­rek­ten bağ­lı­lık; saf iba­det.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

C. Nok­ta­lı bölümlere, aşa­ğı­da­ki­ler­den uy­gun ola­nı­nı ya­za­rak cüm­le­le­ri ta­mam­la­yı­nız.

Al­lah’tan, İh­lâs, akıl, görme
1. “Eğer yer­de ve gök­te Allah’tan baş­ka tan­rı­lar ol­say­dı yer ve gök (bun­la­rın ni­za­mı) ke­sin­lik­le bo­zu­lup git­miş­ti.” (En­bi­yâ su­re­si, 22. ayet.)
2. Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği, eşi, ben­ze­ri ve or­ta­ğı ol­ma­dı­ğı inan­cı­nın an­la­tıl­dı­ğı su­re, ihlas su­re­si­dir.
3. İn­sa­nı di­ğer var­lık­lar­dan ayı­ran te­mel özel­lik­ler­den bi­ri­de akıl sahibi ol­ma­sı­dır.

Ç. Aşa­ğı­da­ki cüm­le­ler­den doğ­ru olan­la­rın ba­şı­na “D”, yan­lış olan­la­rın ba­şı­na da“Y” ya­zı­nız.

(D) 1. Ev­ren­de­ki dü­zen Al­lah’ın var­lı­ğı­nın bir gös­ter­ge­si­dir.
(Y) 2. Sa­la­vat, Al­lah’ın bir ve tek olu­şu­nu ifa­de eder.
(D) 3. Al­lah’ın her şe­ye gü­cü ye­ter.

D. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı ya­nıt­la­yı­nız.

1. Dün­ya­mız­da­ki ya­şam akı­şın­dan ev­ren­de bir dü­zen ol­du­ğu­nu na­sıl an­la­ya­bi­li­riz? Ör­nek ve­re­rek açık­la­yı­nız.
Evrende bir düzen vardır. Bunu, ilkbaharda ağaçların yeşermesi, sonbaharda ise ağaçların sararıp yapraklarını dökmesi düzeninden anlayabiliriz
2. Al­lah’ın eşi ve ben­ze­ri ol­ma­ma­sı ne an­la­ma ge­lir? Kı­sa­ca açık­la­yı­nız.
“Allah’ın eşi ve benzeri olmaması, Allah’ın sıfatlarında, evreni yaratmasında, yarattıklarını idare etmesinde ve devam ettirmesinde bir ve tek olması; eşinin, ortağının, yardımcısının ve benzerinin olmaması anlamına gelir.

3. Al­lah’ın her şe­yi bi­lip görmesi in­san iliş­ki­le­ri­ni nasıl etkiler?
Allah’ın her şeyi bilip görmesi insan ilişkilerini olumlu anlamda etkiler. İnsanlar birbirine yalan söyleyeceği zaman veya gıybet edeceği zaman Allah’ın yaptıklarını görüp bildiğini hatırlar ve bu kötü davranışlardan uzak durur. Bu kötü davranışların yerine daha güzel davranışlarda bulunur.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort