12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 51-52 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 51, 52 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.
1. Hadis ve sünnetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Hadis ve sünnet Kur’an’ı açıklayıcı özellik içerir.
B. Peygamberimizin yaptığı dinî uygulamalara fiilî sünnet denir.
C. Dinî bilgilerin kaynağı olması bakımından hadislerin büyük önemi vardır.
D. Hadis ve sünnetin hükmü yalnızca Kur’an’ın indiği dönem için geçerlidir.
E. Hadis ve sünnet evrensel ilkeler içerir.

2. Aşağıdakilerden hangisi altı hadis kitabından biri değildir?
A. Sahih-i Buharî
B. Sahih-i Muslim
C. Sünen-i Ebu Davud
D. Sünen-i Tirmizî
E. Muvatta

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) bazen arkadaşlarının yaptığı işleri ve söylediği sözleri reddetmeyip sessiz kalmış veya onayladığını gösteren bir davranışta bulunmuştur.
Buna …………………………denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

A. Sözlü sünnet
B. Fiilî sünnet
C. Takrirî sünnet
D. Hadis
E. Siyer
B. Noktalı yerlere yay ayraç içinde verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
(hadis, tefsir yerellik, fiilî sünnet, sünnet)
1. Hadis Peygamberimizin farz ve vacip dışında söylediği genel kural niteliğindeki sözleri, davranışları ve yapılmasını uygun gördüğü işlerdir.
2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir kısım söz ve davranışları tefsir yerellik taşıdıkları gibi evrensel mesajlar
da içerir.
3. Peygamberimizin yaptığı dinî uygulamalara fiili sünnet denir.
4. İslam dininin anlaşılmasında sünnet Kur’an’dan sonra gelen kaynaktır.
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hadis ile sünnet arasındaki fark nedir? Belirtiniz. 
Hz. Muhammed, Yüce Allah tarafından gönderilmiş son peygamberdir. Dinimizin ilkelerinin öğrenilip yaşanmasında onun vazgeçilmez bir önemi vardır. Bu nedenle de onun hadislerinin, sünnetinin çok iyi bilinmesi gerekir. Hadis kelimesi sözlükte; haber, söz, nakletmek gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir terim olarak ise hadis; Hz. Peygamberin söylediği sözleri ifade eder. Sünnet kelimesi ise sözlükte; âdet, yol, yöntem vb. anlamlara gelir. Bu kavramın dinî literatürdeki anlamı ise Hz. Muhammed’in sözleri, fiilleri ve uygulamalarıdır.
Hadis ve sünnet birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Hatta çoğu kez bunların birbirinin yerine kullanıldığı görülür. Ancak sünnet, kapsamı daha geniş bir kavramdır. Hadisi de içerir.
2. Sünnetin yöresellik ve evrensellik özelliğini bilmek hangi açıdan önemlidir? Açıklayınız.
Sünnetin yöresel boyutunu bilmek, davranışlarımızın hangilerini peygamber efendimizi uyduracağız bunu bilmek demektir. Çölde giyilmesi gerekli olan giysileri, kutuplarda yaşayan insanlar sünnet diye giyemezler. Sünnetin evrensel boyutu ise farklıdır, bu tüm insanların yaşayışlarını bağlayan genel bir durumdur. Yemeğe besmele ile başlamak gibi.
3. İslam dinini anlamada hadis ve sünnetin yeri ve önemini açıklayınız.
Sünnet, Peygamber Efendimiz’den Kur’an ayetleri haricindeki her türlü söz, fiil ve takrirlerden oluşmaktadır. Daha kısa ve fıkıh usulü âlimlerinin anlayışına uygun bir anlatımla “Sünnet, Allah Resülü’nün söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir.” Şer’î delillerin ikincisi olan sünnetin tarifinde “peygamberlik” kaydı, vazgeçilmez unsurdur. Böylece
Peygamberimiz’in, peygamberliğinin başlangıcından vefatına kadar, Kur’an dışında söylemiş olduğu her söz veya yaptığı her fiil sünnet içinde yerini almış olmaktadır
4. Başlıca hadis kaynaklarını yazınız.
Sahih-i Buhari: Buhara’lı bilgin Muhammed b. İsmail tarafından derlenmiştir. Eser on yılda tamamlanmıştır. 97 kitap, 3730 konu başlığı ve tekrarlar dahil 7275 (tekrarlar olmadan da 4000 civarı) hadisten oluşur.
Sahih-i Müslim: Müslim b. Haccac’ın hazırladığı hadis kitabıdır. 54 bölüm ve 1322 başlıktan oluşan kitap 300.000 hadisten seçilen 3033 hadis içerir.
Sünen-i Ebu Davud: Süleyman b. Eşas tarafından hazırlanmış bu eser 40 kitap, 1889 başlık ve 4800 hadisten oluşmaktadır.
Sünen-i Tirmizi: Muhammed b. İsa tarafından derlenmiştir. 46 kitap 2496 bölüm ve 3956 hadisten oluşur.
Sünen-i Nesai: Ahmed b. Şuayb tarafından hazırlanmıştır. Büyük sünen kitabından derleyerek bu hadis kitabını hazırlamıştır. 51 kitap ve 2400’e yakın alt başlıktan oluşur.
Sünen-i İbni Mace: Muhammed b. Yezid tarafından hazırlanmıştır. Özellikle İslam hukuku bölümleri âlimler arasında çok kabul görür. 37 kitap, 1515 konu başlığı ve 4341 hadisten oluşur.
5. Hz. Muhammed’i doğru anlamada onun hangi yönlerini göz önünde bulundurmalıyız? Niçin?
Hz Muhammed’i anlamak, İslam’ı en güzel şekilde anlamak ve dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak demektir. O halde hayatımızın her karesinde biz de onun üstün ahlakını, dava bilincini, kararlılığını, cesaretini, merhametini, cömertliğini, adaletini, hakka riayetini örnek almalıyız.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort