12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 42 43 44 45 46 47 48 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 42, 43, 44, 45, 47, 48 Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 42 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Peygamberimizin sünnet ve hadislerini öğrenmek bizlere ne gibi faydalar sağlar?

Peygamber’e (asm) itaat edenler Allah’ın kendisine nimet verdiği kimselerdir

Peygamber’e (asm) itaat Allah’ın (cc) merhametine sebeptir
Allah (cc), Resulüne itaat edene cenneti vaad ediyor
Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetine uyan Allah’a (cc) itaat etmiş olur
Peygamber’e (asm) itaat eden O’nun (asm) vekili olur
Sünnet-i Seniyye’ye ittiba eden kimseye o sünnetle amel edenlerin sevabı kadar sevap yazılır
Sünnet-i Seniyye’ye sarılan dosdoğru bir yol üzerindedir
Allah (cc) Sünnet-i Seniyye’yi gözetenin hem dinini hem dünyasını korunur
Peygamber Efendimiz (asm) sünnetini tebliğ eden kişilere hususi dua etmiştir

Araştıralım – Yazalım
Örnekteki gibi ahlakla ilgili bir hadis bularak aşağıya yazınız.
“Nerede olursan ol, Allah’a karşı saygılı ol ve bir kötülüğün arkasından onu yok edecek bir iyilik yap. İnsanlara güzel ahlakla muamele et.” (Tirmizî, Birr, 55. hadis.)

“Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
“İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır.”
“Mü’minin mizanında en ağır basacak şey, güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder.”

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 43 Soruları ve Cevapları

Kavram Haritasını Dolduralım
Aşağıdaki kavram haritasında ilgili kısımlara örnekler bulalım:

Kavli Sünnet Örnekleri
1 – Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Köleleriniz ve hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah Teâlâ onları sizin idarenize ve emrinize vermiştir. Kimin idaresi altında kardeşi olursa ona yediğinden yedirsin giydiğinden giydirsin…” (Buhârî İmân 22; Edeb 44; Müslim İmân 38 40).
2 – Efendimiz (sav) “Zarar verme ve zarara zararla mukabele etme yoktur.” buyurmuşlardır. Yani kimseye zarar verilemeyeceği gibi birine zarar veren kişiye de zararla mukabele edilemez.
3 – Allah Resûlü’nün bir diğer mübarek sözlerinde ise şöyle buyurulmaktadır: “Yağmurların ve akarsuların suladığı arazide öşür (onda bir) hayvanlar ile sulanan arazide öşrün yarısı (yirmide bir) zekât vardır.”
4 – “Deniz suyuyla abdest alabilir miyim?” diye soran bir sahâbîsine Allah Resûlü dünya kadar fetvalara esas teşkil edecek şu mübarek sözüyle karşılık verir: “Onun suyu temiz ölüsü de helâldir.”
5 – Efendimiz (sav): “Varise vasiyet yoktur” buyururlar. Yani miras bırakan kimse kendisine vâris olacak biri için mirasından vasiyette bulunamaz; şu vakfa veya bu hayır müessesesine vasiyette bulunabilir ama ayrıca kendi mirasçısına mirasından vasiyette bulunup da “mirasımın şu kadarı ona verilsin” diyemez.
Fiili Sünnet Örnekleri
1 – Kur’an-ı Kerim’de namaz emredilmiş olduğu ve bazı yerlerinde “rükû edin secde edin” gibi emirler bulunduğu; hattâ umumi bazı vakitler zikredildiği halde kesin olarak hangi vakitlerde ve kaç defa namaz kılınacağı.. namazın nasıl eda edileceği.. onun farzları vacibleri.. ve nelerin namazı bozduğu açıklanmamıştır. Bütün bu hususlardasünneti nazara veren Efendimiz (sav): “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle kılın” buyurarak sünnetin husûsî teşrî’ine işaret etmişlerdir.
2 – Hz. Âişe’nin Resulullah’ın Şaban ayındaki nâfile orucu ile ilgili açıklaması fiilî sünnete güzel bir örnektir:
O şöyle nakleder: “Rasulullah (s.a.s.) öylesine oruç tutardı ki biz daha artık iftar etmez derdik. Bir kere de iftar etti mi biz artık daha oruca niyet etmez derdik” (Buhâri Savm 52 53; Müslim Sıyâm 175 179; Muvatta Sıyâm 56).
Takriri Sünnet Örnekleri
1 – Meselâ; bir defasında iki sahâbi sahrada su bulamadılar ve teyemmümle namaz kıldılar. Bunlardan biri daha sonra aynı namaz vakti içinde su buldu ve abdest alıp yeniden namaz kıldı.. diğeri namazını iade etmedi. Sonra ikisi de gelip durumu Rasûlullah (sav)’a anlattılar. Allah Rasûlü: “Suyu bulduğum halde ben namazı iade etmedim” diyene: … “Tam sünnete göre hareket ettin”; “suyu bulunca abdest alıp namazı iade ettim” diyene de: “Sana da iki mükafat var” buyurdular. İşte bu takrirî sünnete girmektedir.
2 – Yine Allah Rasûlü (sav) Benû Kureyza’yı te’dibe giderken: “Acele edin namazı orada kılacağız” buyurdular. “Acele” sözünden bazı sahabî: “Allah Rasûlü (sav) acele edip Kureyzaoğulları yurduna varmamızı ve namazı orada kılmamızı istiyor” manâsını çıkarıp hemen yola çıktılar ve namazı orada kıldılar. Diğer bir kısım sahabî ise “HayırAllah Rasûlü (sav) acele etmemizi istiyor; yoksa namazı burada da kılabiliriz” ma’nâsını çıkararak namazlarını kılıp da gittiler. Mes’ele Allah Rasûlü’ne (sav) götürüldüğünde her iki grubun yaptığını da tasvib buyurdular. İşte bu ve benzeri hâdiseler de takrirî sünnete misâl olarak zikredilir.

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 44 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Yerel ve evrensel kavramları ne anlama gelmektedir?

Evrensel kültür; bilim, teknik, felsefe, ve din gibi kültür öğelerini içeren ve bir topluma özgü olmayan, genel geçerlikli kültüre evrensel kültür denir.

Yerel kültür, kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir.

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 45 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerinin, uygulamalarının İslam’ın anlaşılıp öğrenilmesinde ve hayata geçirilmesinde nasıl bir rolü olmuştur?

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 47 Soruları ve Cevapları

Tartışalım
Kur’an-ı Kerim’in ve İslam’ın anlaşılmasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rolü nedir? Tartışınız.

Araştıralım 

Taklit Etme mi Örnek alma mı? (Modelleme mi?) “Taklit etme ve model alma” kavramları hakkında ansiklopedi ve sözlüklerden bilgi toplayınız. Örnek alma ve taklit etmeyle ilgili örnekler bularak defterinize yazınız.

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Sayfa 48 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Hangi hadis kitaplarının adlarını biliyorsunuz?

1. Buhari, Sahih
2. Muslim, Sahih
3. Malik, Muvatta
4. Ahmeb b Hanbel, Musned
5. Ebu Davud, Sunen
6. Tirmizi, Sunen
7. Nesai, Sunen
8. İbni Mace, Sunen
9. Ebu Ya’la el-Mavsili, Musned
10. Bezzar, Musned
11. Taberani, el-Mu’cemu’s-Sağir
12. Taberani, el-Mu’cemu’l-Evsat
13. Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir
14. Rezin, et-Tecrid li sıhah ve’s-sunen
15. Suneni Darimi
16. Musnedi Ebu Hanife
17. Cemu’s-Sagir – Suyuti

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort