12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Tövbe ve Bağışlanma Sayfa 40 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Tövbe ve Bağışlanma Sayfa 40 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si töv­be­nin özel­lik­le­rin­den bi­ri değildir?
A. Geç­miş gü­nah­la­ra piş­man­lık duy­mak
B. Hak­sız­lık yap­tı­ğı kim­se­nin hak­kı­nı ver­mek
C. İş­le­di­ği gü­na­ha dön­me­me­ye ka­rar ver­mek
D. Sa­mi­mi ol­mak
E. Kut­sal bir me­kân­da bu­lun­mak

2. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si, ba­ğış­la­ma­nın bi­rey­sel ve top­lum­sal ya­rar­la­rın­dan bi­ri değildir?

A. Ba­ğış­la­yan in­sa­nı Al­lah (c.c.) da se­ver.
B. Ba­ğış­la­ma, in­sa­nın mut­lu ve hu­zur­lu ol­ma­sı­na kat­kı sağ­lar.
C. Ba­ğış­la­yan in­san, top­lum­da de­ğer ve say­gın­lık ka­za­nır.
D. Ba­ğış­la­ma, in­sa­nı yüceltir.
E. Ba­ğış­la­ma, top­lum­da hoş­gö­rü­nün oluş­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nur.

B. Noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

(tövbe, bağışlamak, iyilikler, hata)
1. “İyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.” (Hûd su­re­si, 114. ayet.)
2. Bağışlamak top­lum­da hoş­gö­rü­yü hâ­kim kı­lar.
3. Tövbe eden in­san iç dün­ya­sı­nı Al­lah’a (c.c.) açar.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İyi­lik­ler kö­tü­lük­le­ri na­sıl gi­de­rir? Açık­la­yı­nız.
Kur’anı Kerim’de Yüce Rabbimiz, iyiliklerin kötülükleri gidereceğini müjdeliyor.İnsan bir günah işlediğinde, onu tevbe ile, güzel davranışlar ortaya koymak ile düzeltmeye çalışmalı. Bu insanın kötülüklerden vazgeçtiğini ve iyi davranışlar ortaya koymaya çalıştığını ifade eden bir durumdur. Rabbimizin de bu niyeti güzel bir kabul ile ile kabul edeceği umulur.
2. Töv­be ne­dir ve na­sıl ya­pıl­ma­lı­dır?

Tövbe nedir – Tövbe; yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabahati günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah’a dönmek, O’ndan affetmesini, bağış lamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız Allah’a yal varmak demektir.

Tövbe nasıl edilir – Tövbe etmek için önce aşağıdakileri yapmak gerekir.
1. Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak.
2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.
3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar içerisinde olmak.
4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.
3. Ba­ğış­la­ma­nın top­lum­sal ba­rı­şa na­sıl kat­kı­sı var­dır? Açık­la­yı­nız.
Bağışlamak ve hoşgörü, öncelikle insanın kalp ve ruh yüceliğinden kaynaklanan hasletlerdir. Bu sebepten bağışlayıcı insan, öncelikle kendisiyle barışıktır. Hoşgörüsündeki güzellik ahlakının güzelliğinden ve içindeki huzur duygusunun yansımasından kaynaklanır. Güzel bakan insan da her zaman güzel görür ve mutlu olur.
Bu bakış açısına sahip insanların yaygın olduğu toplumlarda kin ve nefret azalır, bağışlama ve hoşgörü yaygınlaşır, barış hakim olur. Kısacası toplum, daha yaşanılır bir toplum haline gelir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort