12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Dünya Hayatı ve Ahiret Sayfa 27-28 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 1. Ünite Dünya Hayatı ve Ahiret Sayfa 27, 28 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 27 Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si Kur’an-ı Kerim’in or­ta­ya koy­du­ğu ahi­ret ha­ya­tı kav­ra­mı­na uy­gun değildir?
A. Ahi­ret; iyi­lik­le­rin mü­kâ­fa­tı­nın, kö­tü­lük­le­rin de ce­za­sı­nın ve­ri­le­ce­ği bir yer­dir.
B. Ahi­ret­te di­ril­mek sa­de­ce ru­hen ola­cak­tır.
C. Ahi­ret ha­ya­tı son­suz­dur.
D. Ahi­re­tin varlığına inanmak insanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirir.
E. Ahi­ret ha­ya­tı­nı ka­zan­ma­nın yo­lu dün­ya ha­ya­tın­dan ge­çer.
Kur’an ahirette tamamen insanların dirilteceğini söylemektedir.Ahiret hayatı sonsuzdur.Allah ahiret hayatı için kullarını uyarmakta ve ayetlerinde bunları açıklamaktadır.Ahiret hayatında her şey açığa dökülecektir ve insanlar bunun bilincinde olacaktır.

2. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ölen bi­ri­ne kar­şı so­rum­lu­luk­la­rı­mız­dan bi­ri değildir?

A. Ce­na­ze na­ma­zı­na ka­tıl­mak
B. Af­fı için dua et­mek
C. Yap­tı­ğı yan­lış ve doğ­ru­lar­la onu an­mak
D. Ar­ka­sın­dan Kur’an oku­mak
E. Onun adı­na ha­yır yap­mak

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 28 Cevapları

3. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si “Her can­lı ölü­mü ta­da­cak­tır. Son­ra da bi­ze dön­dü­rü­le­cek­si­niz.” (An­ke­bût su­re­si 57. ayet.) aye­tin­den çı­ka­rı­la­cak bir so­nuç değildir?

A. Bü­tün in­san­la­rın ölec­eği
B. Ölüm­den son­ra di­ri­li­şin ola­ca­ğı
C. Ölü­mün mut­lak son ol­du­ğu
D. Ölüm­den son­ra Al­lah (c.c.)’ın hu­zu­run­da top­la­nı­la­ca­ğı
E. Ölü­mün bir ger­çek ol­du­ğu

4. Kı­ya­met ve ahi­retle ilgili aşağıda ve­ri­len bil­gi­ler­den hangisi yanlıştır?

A. Kı­ya­me­tin ne za­man ko­pa­ca­ğı­nı Al­lah’tan (c.c.) baş­ka kim­se bi­le­mez.
B. İn­san­lar bu dün­ya­da yap­tık­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı ahi­ret­te gö­re­cek­ler­dir.
C. Ahi­ret ha­ya­tı­na sa­de­ce Müs­lü­man­lar ula­şa­bi­le­cek­ler­dir.
D. Ahi­ret ha­ya­tı kı­ya­met­ten son­ra baş­la­ya­cak olan ebe­dî ha­yat de­mek­tir.
E. Ahi­ret inan­cı, in­sa­nı yok ol­ma duy­gu­sun­dan kur­ta­rır.

B. Noktalı yerlere yay ayraç içinde verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

(tarlasıdır, evidir, ahiret gününe)
1. “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuştururlar…”(Âl-i İm­rân su­re­si, 114. ayet.)
2. “Dün­ya ahi­re­tin tarlasıdır” Hz. Mu­ham­med (s.a.v.)

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ölüm bir yok oluş mu­dur? Açık­la­yı­nız.
Ölüm bir yok oluş değildir. Ahiret inancı olan birisi, ölümün yeniden doğmak olduğunu bilir. İnsan öldüğünde, kaybettiği şey hayatı değil bedenidir. Ruhu yeni dünyaya uyanır.
2. Kur’an’da ahi­ret ha­ya­tı na­sıl an­la­tıl­mak­ta­dır? Ör­nek­ler­le açık­la­yı­nız.

İslam itikad nizamında temel iman esaslarından biri de “Ahiret Günü”ne inanmaktır. İnançlarımız ve amellerimize göre, mutluluk dolu, ya da belirli bir süresi veya bütünü azaplarla çevrili ebedî bir hayat yaşamak için, ölümden sonra tekrar dirileceğimize iman etmektir.

İnsan, bu yüceler yücesi güne inanmadıkça, bu mukaddes günü yakınlardan yakın bilmedikçe, bu günün korkusuyla ürpermedikçe, bu günün saadetine arzu duymadıkça dünya hayatını mânâlandıramaz, yaşama aşkı ve emelleriyle dolu canlı ve gayeli bir hayat süremez, iradesi ve imkanlarını faziletlere yönelterek özlemi duyulan bir “İslam insanı” olamaz.

3. Ya­şa­mak ve ya­şat­mak ni­çin bir so­rum­lu­luk­tur?

Allah tarafından yaratılan varlıklar arasında, irade ve akıl sahibi olan insandır.İnsan sorumluluk sahibidir. Allah, insanı yarattıktan sonra sayılamayacak nimetler ve birçok temel haklar vermiştir. Bu haklar içerisinde yaşam hakkı,en önemlilerinden birisidir..Yaşam hakkı, insanının doğumundan özgür ve günahsız bir biçimde temel haklara sahip olarak yaratılmıştır. Yaşama hakkı temel ve vazgeçilmez bir haktır. Dinimiz İslam, insanların yaşama hakkına ve yaşatmaya büyük önem vermiş, haksız yere bir insanı öldürmeyi ise tüm insanları öldürmek ile eşit kılmıştır. Yaşama hakkını korumak için bir takım önlemler alan İslam dini, yaşam hakkını es geçenlere hem dünyada hem de ahirette cezalar olduğunu belirmiştir. Yüce Allah (c.c) İsra suresi 33 ayetinde bunu kısaca özetlemektedir.Kur’an-ı Kerim’de; “… Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin..”

4. Ahi­re­te inan­ma­nın in­san dav­ra­nış­la­rı üze­rin­de­ki et­ki­si­ni belirtiniz.
Ahiret hayatına inanmak : Allah’ a , Meleklere, Peygamber’e , Kader ve Kazaya inanışı güçlendirir. Kişinin amel defterine yazılacak olan iyiliklerin artmasına sebep olur . Insanların yardım etme duygusunu , merhamet sahibi biri olmasını sağlar .
5. Kur’an’a gö­re in­sa­nın ya­ra­tı­lış ama­cı ne­dir? Açıklayınız.
İnsanın yaratılış amacı ayetlerle belirlenmiştir o da Allaha itaat ve kulluktur. Yani onun emir ve yasaklarına uymaktır
insan sadece Allah’a kulluk amacıyla yaratılmıştır.Allah (cc) “Ben ancak cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım” (Zariyat-56) buyuruyor.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort