11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 73-74 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

1. Din ve din anlayışı niçin birbirinden farklıdır? Açıklayınız.

Dinin Allah tarafından vahiyle konulmuştur. Din anlayışı ise biz insanların Allah’ın koymuş olduğu dinin delillerinden çıkardıkları görüş ve davranışlardır. Bu görüşler değişebilir. Ancak din asla değişmez.

2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini maddeler hâlinde yazınız.

Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam düşüncelerinde farklılıklar meydana gelmiştir. Bu farklılıkları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;İnsanların kişilik özelliklerinin, karakterlerinin, huylarının, alışkanlıklarının ve zevklerinin birbirinden farklı olması,
Toplumların kültürel yapısının, örf ve adetlerinin farklı olması,
Yaşadıkları coğrafi şartların farklı olması,
Siyasi görüşlerin farklı olması,
Kuran’da müteşabih olarak nitelendirilen ayetlerin bulunması yorum farklılıklarının sebeplerindendir.

3. Mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak doğru mudur? Niçin? Belirtiniz.

Mezhepler dine aittir ancak din değildir. Mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak yanlış bir davranıştır. Çünkü, mezhepler bir dinin içinde görüş farklılıklarından ortaya çıkar. Eğer mezhepler dinin kendisi gibi algılanırsa Hanefilik, Şafiilik bir din kabul edilir ve İslam dini parça parça olur.

4. Mezheplerin ortaya çıkmasının dinin anlaşılması ve yaşanması açısından faydaları nelerdir? Belirtiniz.

Mezhep, Arapça’da gitmek anlamına gelen “zehebe” fiilinden türemiştir; kelime olarak “gidilen yol” demektir. Müslümanlar, Hz.Muhammed’in vefatından sonra, muhtelif sebeplerle, dini farklı anlamaya, farklı görüşler üretmeye başlamışlardır. Her insan başlı başına bir dünya olduğuna göre, din anlayışında özgün bir boyut kaçınılmazdır. Mezhepler din anlayışına farklı bir boyut katmıştır.

5. İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturîdilik B) Haricilik C) Eş’arîlik D) Mu’tezile E) Şia

6. Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebinin görüşlerinden biri değildir?
A) Hz. Muhammed sağlığında Hz. Ali’yi halife olarak tayin ve vasiyet etmiştir.
B) Halifelik Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır.
C) İmamlar masumdur, her türlü günahtan korunmuştur.
D) Canı ve malı tehlikede olan insan inancını gizleyebilir.
E) Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmış olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki amelî-fıkhi yorumlardan biri değildir?
A) Caferilik B) Hanbelîlik C) Hanefîlik D) Maturîdilik E) Malikîlik

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel konularından biri değildir?
A) Evlilik
B) Ticaret
C) İbadetler
D) Miras
E) Allah’ın varlığı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Aşağıdaki mezhepler ile mezhep imamlarını, örnekteki gibi doğru bir şekilde numaralandırarak eşleştiriniz.

10. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) İslam mezhepleri arasında temel inanç esasları ve ibadetler konusunda önemli görüş ayrılıkları vardır.
(D) Hanefîlik günümüzde İran’ın resmî mezhebidir.
(D) Caferiler beş vakit namazı birleştirip üç vakitte kılarlar.
(D) Tevhit, nübüvvet, ahiret ve Kur’an, İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren temel unsurlardır.
(Y) Mezheplere uymak yanlıştır, herkes Kur’an’ı okuyup ondan dinî hüküm çıkararak dinini yaşamalıdır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort