11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 61-72 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Aşağıdaki fotoğrafları coğrafi ve kültürel farklılıkların din anlayışına etkisi açısından değerlendiriniz.

Coğrafi ve kültürel özellikler din anlayışını ve dinin yaşanış tarzını etkiler. İnsanlar bulundukları coğrafi ve kültürel özelliklere göre dini vecibelerini yerine getirir ve o dini yaşarlar.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini bir kavram haritasında gösteriniz.

Yorumların farklı oluşu, bütün dinlerde var olan bir şeydir ve normal karşılanmalıdır.İslam düşüncesinde de farklı yorumların olması gayet doğaldır. Çünkü insanların kendi bilgileri, çağının yaygın düşünce akımları, kültürleri, onların dinî anlayışlarını şekillendirir. Hepimiz aynı çağda yaşamadığımızdan, aynı şekilde her birimizin bilgisi, kültürü, eğilimleri değişik olduğundan dinî anlayışlarımız da az çok birbirinden farklı olabilir.

Bu yüzden tarih içinde İslam ile ilgili birçok farklı görüş, mezhep ve akım dediğimiz farklı anlayış biçimi doğmuştur. Aşırılığa gidenleri hariç tutmak şartıyla bu anlayışların tümü de islam çatısı altındadır ve onlardan hiçbiri başlı başına İslam’ın kendisiyle özdeş değildir. Çünkü dinin herhangi bir anlayış tarzı, o dinin bizzat kendisi olamaz.

Ayrıca değişik Müslüman milletlerinde yorum farklılıklarından kaynaklanan ayrılıklar da bulunmaktadır. Mesela, Kuzey Afrika’da yaşayan bazı Müslümanlar namazda ellerini bağlamaz, İran’da yaşayanların çoğunluğu secde ederken alınlarını koydukları yere, önceden hazırladıkları topraktan yapılmış dai-remsi, yassı bir cisim koyarlar. Bu uygulamalarını açıklarken, alnın konduğu toprağın temiz olması gerektiği, bu yüzden temizliğinden emin oldukları o cismi koyduklarını söylerler.

Bazı Müslümanlar vücuttan çıkan kanın abdesti bozduğunu söylerken bazı Müslümanlar bunun aksini söyler.Bu farklılıkların her birinin kendilerine göre gerekçeleri ve dayandığı dinî temeller bulunmaktadır.

İnançlarla ilgili meselelerinde de Müslümanlar arasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Mesela daha çok iran ve Irak’ın bir kısmında yaşayan Şiî mezhebine tabi olanlar Peygamberimizden sonra bu makamın varisleri olarak on iki imam bulunduğunu, bu imamların masum yani günah işlemeyen insanlar olduğunu, tüm Müslümanların bu imamlara uymaları gerektiğini savunurlar.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Şia mezhebinin sizce en dikkat çekici görüşü hangisidir? Niçin?

Şia mezhebinden en dikkat çekici görüş, imamet konusundadır. Onlara göre imamlar, imamlar, Allah’ın emri ve Hz. Muhammed’in bizzat atamasıyla seçilmiş, günahsız ve masum insanlardır. İmamlar hata yapmazlar, günah işlemezler. bu görüşte imamlarla peygamberleri adeta aynı kefeye koymuşlardır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Maturîdilik ile Eş’arîliğin iman, sorumluluk ve büyük günah konusundaki görüşlerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Maturidilik akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebinin adıdır. İmam Mâtürîdî yaklaşık 238 (852) yılında Türkistan’da Semerkant şehrinin bir köyü olan Mâtürîd’de doğmuştur. Türk olması kuvvetle muhtemeldir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan İmam Mâtürîdî’nin eserleri incelendiğinde, onun kelâm, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür. Eserlerinde Ehl-i sünnet’in temel prensiplerini hem âyet ve hadislerle hem de aklî delillerle savunmuş, özellikle Mu‘tezile ve Şîa’nın görüşlerini tenkit etmiştir. 333 (944) yılında Semerkant’ta vefat etmiştir.

Eş‘arîlik: Mezhebin kurucusu olan İmam Eş‘arî, hicrî 260 (873) yılında Basra’da doğmuş, kırk yaşına kadar Mu‘tezile mezhebine bağlı kalmış, sonra “üç kardeş meselesi” diye bilinen meselenin tartışmasında hocası Ebû Ali el-Cübbâî’ye (ö. 303/916) üstün gelmiş, hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için Mu‘tezile’den ayrılmış ve Eş‘arîliği kurmuştur. İmam Eş‘arî 324 (936) yılında Bağdat’ta ölmüştür. İmam Eş‘arî’nin fıkıhta Şâfiî mezhebine bağlı olması ihtimali kuvvetlidir. İmam Eş‘arî, Allah Teâlâ’nın ezelî sıfatları bulunduğunu kabul etmiş, inanç konularında akla da değer vererek, âyet ve hadislerin yanında aklî deliller de kullanmıştır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Farz et yoldaş oldun bir kavim ile
Kanat ger onlara, şefkatin olsun
Kendi kusurunu gör basiretle
Yoldaşın ayıbına gözün kör olsun
Şamil DAĞCI, İmam Şafiî, s. 47.

Yukarıdaki dörtlükten hangi mesajlar çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

İnsanların kusurlarını görmemek, bu kusurları onların açıkları gibi saymamak gerekir.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Din doğru anlaşılmazsa ne gibi olumsuzluklar ve sorunlar ortaya çıkabilir? Tartışınız.

Dinin doğru anlaşılması dinin doğru bir şekilde yaşanması adına önemlidir. İslam dininin öğrenileceği temel kaynaklar Kur’an ve sünnettir. Bu nedenle herkes Kur’an’ı okuyup anlamaya, Hz. Peygamberin hayatını ve sünnetini öğrenmeye önem vermelidir. İbadetlerini yerine getirirken ve günlük hayatta mezhep imamlarının, İslam âlimlerinin görüşlerini dikkate almalıdır. Eğer bunlara özen gösterilmezse dinin doğru anlaşılması mümkün olmaz. Dinin doğru anlaşılmaması da birçok soruna yol açar.Bu sorunlardan ilki dinin tahrif edilmesidir. Yanlış bilgiler dinimizin tahrif edilmesine, hurafelerle ve bid’atlarla dolu bir din olmasına neden olur. Bunun yanında herkes kafasına göre dini yorumlamaya başlar; mezhepsel çatışmalar, bölünmeler yaşanır ve Müslümanlar bir araya gelemez.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Amelî-fıkhi yorum biçimlerini gösteren bir kavram haritası oluşturunuz.

İslami ilimlerden biri fıkıhtır. Fıkıh kavramı sözlükte; bir şeyi bilmek, anlamak, en ince ayrıntısına kadar kavramak gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise fıkıh, kişinin amelî konularda yani dinin uygulamaya yönelik hükümlerinde kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir. Fıkıh; İslam dininin namaz, oruç, hac, zekât, kurban, evlilik, miras, ticaret vb. amelî konulardaki görüş ve yaklaşımlarını delilleriyle birlikte ortaya koyar.Peygamberimizin vefatından sonraki asırlarda İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki âlimler, toplumda yeni ortaya çıkan sorunlara dinin bakış açısını belirlemek için içtihat yaptılar. Onların görüşleri, içtihatları zamanla halk tarafından benimsendi ve sonraki dönemde sistemli hâle getirildi. Böylece amelî-fıkhi mezhepler ortaya çıktı. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik ve Caferilik bunlann başlıcalandır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Sizce ahirete inanan insan dünyada nasıl yaşamalıdır? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalıdır? Tartışınız.

Ahirete inanan insan bu dünyanın ahiret hayatına hazırlanma yeri olduğunu bilir ve yaşantısına dikkat eder. Ahirete bu dünyada yaptığı her işin hesabını vereceğini bile bir insan kimseye kötülük yapmaz. Haksızlık etmez, insanlara faydalı işler yapmaya çalışır. Ahirette, hesabı kolay verebilmek için bu dünyadaki hayatında Allah’ın emir ve yasaklarına uyar.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort