11. SınıfTest Cevapları

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

2. DÖNEM 11. SINIFLAR SEÇMELİ COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. (2 PUAN)

1) Boksit yatakları; Akseki (Antalya), Seydişehir (Konya), Milas (Muğla) ve Saimbeyli (Adana) yörelerinde bulunur.
2) Türkiye hidroelektrik potansiyel bakımından Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sırada yer alır.
3) Sık sık depremlerin meydana geldiği Erzincan Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nda yer alır.
4) Antalya ve Muğla gibi illerde yaz aylarında orman yangınları riski artar.
5) Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kültür ocağı denir.
6) Üretim faaliyeti yetiştirme ve imalat olarak ikiye ayrılır.
7) Ticareti canlandırması, istihdamı artırması, ülkeye döviz girdisi sağlaması turizmin ekonomik etkileri arasındadır.
8) Serengeti, Selous, Nigorongoro, Klimanjero Dağı, Manyara Gölü, Maasai Mara Afrika Kıtası’ndaki ulusal parklardandır.
9) Üretimimizin yaklaşık yarısının Guleman’daki tesislerden karşılandığı krom, iç tüketim ihtiyacını karşılaması amacıyla Antalya ve Elazığ’daki ferro-krom tesislerinde işlenir.
10) İslamiyet öncesi Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türklerin yaşam tarzında hayvancılığın etkisi çok fazladır.
11) Dünya’nın yedi harikası olarak bilinen eserlerden ikisi Türkiye’de bulunur.
12) Kültürel coğrafya, ülkelerin ve bölgelerin alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerinin incelenmesini içine alır.
13) Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü vazifesi görmesi jeopolitik önemini arttırmıştır.
14) Afrika’daki ulusal parkların en önemli özellikleri doğal güzelliklerinin fazla ve alanlarının çok geniş olmasıdır.
15) Dünya’da ilk ulusal park uygulaması ABD’de başlamıştır.

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ. (1 PUAN)

(Y) 1) Türkiye bakır üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alır.
(D) 2) Türkiye’de rüzgâr gücüyle çalışan santrallerin ilki İzmir’in Alaçatı beldesinde kurulmuştur.
(Y) 3) Türkiye’de heyelan olaylarının çoğu kış aylarında meydana gelir.
(Y) 4) Türkiye’deki sel ve taşkın olayları ile fay hatlarının dağılışı arasında paralellik vardır.
(D) 5) Türkiye’nin maden ihracatında ilk sırayı mermer alır.
(D) 6) Dil, din ve inançlar ile ahlak kuralları kültürü oluşturan soyut unsurlardandır.
(D) 7) Dünya üzerinde ham maddelerin bulunduğu bölgeler ile sanayi tesisleri ve ürünlerin pazarlanacağı bölgelerin farklı olması küresel ticareti ortaya çıkarmıştır.
(Y) 8) Ulusal parkların en çok olduğu kıtalar Asya ve Güney Amerika’dır.
(Y) 9) Dünya’nın Yedi Harikası içinde günümüze ulaşan tek eser, Mısır’daki İskenderiye Feneri’dir.
(Y) 10) Gelişmiş ülkeler daha çok hammadde ihraç ederken, sanayi ürünleri ithal eder.

AŞAĞIDA TÜRKİYEDE ÇIKARILAN ÇEŞİTLİ MADENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE MADENLERİN İSİMLERİ VERİLMİŞTİR. UYGUN EŞLEŞTİRMELERİ YAPINIZ. (2 PUAN)

A- Bor Mineralleri  B- Oltu Taşı  C- Krom  D- Cıva   E Bakır
F- Boksit    G- Lüle Taşı    H- Demir   İ- Asbest  J- Feldispat
1) Madenin işlenmesiyle alüminyum elde edilir. Stratejik öneme sahip bir metal olan alüminyum, elektrik- elektronik sanayisi, izolasyon malzemelerinin yapımı, konserve ve ambalaj sanayisi, inşaat sektörü ve otomotiv sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılır. Ayrıca hafif olması nedeniyle uçak sanayisinde de tercih edilen bir madendir.
2) Isıya, aşınmaya, kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineraldir, itfaiyeci elbiseleri, otomobillerin fren balataları ve çatı malzemesi olan eternit yapımında kullanılır.
3) Hafif, parlak yüzeyli bir taştır. Küçük süs eşyaları, takı ve pipo gibi eşyaların yapımında kullanılır. Eskişehir’de çıkarılır.
4) Seramik, fayans, cam, kaynak elektrotları ve boya endüstrisinde ham madde olarak kullanılır. Üretimin önemli bir kısmı ihraç edilir. Türkiye, Dünya üretiminde birinci sıradadır.
5) Çeliğe sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı direnç kazandırır, aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Çeşitli alaşımları mermi, gemi, uçak ve top sanayisi ile silahlarla ilgili destek sistemlerinde kullanılır.
6) Elektrik ve ısı iletkenliğinin fazla olması nedeniyle elektrik santralleri ve iletken malzemenin vazgeçilmez unsuru hâline gelmiştir. Yaklaşık % 80’i elektrik-elektronik sektöründe kullanılır.
7) Tuz bileşiği hâlinde olan maden, hafif ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Yaklaşık 250 değişik alanda kullanılır. Plastik, elyaf, ısıya dayanıklı cam sanayisi, temizlik maddeleri üretimi, fotoğrafçılık, emaye ve porselen, çimento, ilaç ve boya sanayisi gibi alanların yanı sıra roket ve jet yakıtı ile enerji üretimi madenin kullanım alanlarından sadece birkaçıdır.
8) Altın ve gümüş çıkarımında, termometre sıvısında, barometre ve difüzyon pompalarında, pillerin, bazı elektrotların, katalizör olarak ve zirai ilaçların yapımında kullanılır. Doğal ortamda sıvı olarak elde edilen tek madendir.
9) Küçük süs eşyaları ve tespih yapımında kullanılır. Erzurum Oltu’da çıkarılır.
10) Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayiinin ham maddesidir. Bu rezervlerden tenörü yüksek olanlar işletilir.
1- F 2- İ 3- G 4- J 5- C 6- E 7- A 8- D 9- B 10- H

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. (4 PUAN)

1) Semih, gittiği illerde sırasıyla taş kömürü, linyit ve jeotermal enerji ile çalışan elektrik santrallerini görmüştür.
Buna göre, Semih sırasıyla hangi illere gitmiştir?
A) Kütahya, Denizli, Zonguldak B) Denizli, Zonguldak, Kütahya
C) Zonguldak, Denizli, Kütahya D) Zonguldak, Kütahya, Denizli
E) Denizli, Kütahya, Zonguldak
2) Türkiye’de madenler ve enerji kaynakları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi’de demir yatakları vardır.
B) Türkiye, petrol ve doğal gaz yatakları bakımından fakir bir ülkedir.
C) Soma, Yatağan ve Tunçbilek yörelerindeki termik santrallerde linyit kullanılır.
D) Türkiye’de jeotermal enerji ile elektrik üreten ilk santral Denizli Sarayköy’de kurulmuştur.
E) Son 10 yılda üretilen elektriğin % 50’den fazlası hidroelektrik santrallerden karşılanmaktadır.
3) I. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir.
II. 1980’li yılların sonrasında kamunun sanayi üzerindeki payının azaltılması ilkesi benimsenmiştir.
III. 1930’lu yıllarda devletçilik ilkesine bağlı olarak dokuma ve tekstil sanayisinin temelleri atılmıştır.
IV. Bütün illerin kalkınmada öncelikli yöreler içinde yer alması sanayiyi geliştirmiştir.
V. 1950’li yıllarla birlikte sanayi ürünleri dış satımına hız verilmiştir.
Türkiye’nin sanayileşme süreciyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) II ve IV E) IV ve V
4) Elinde yeterli sermayesi olan Trabzonlu Dursun Bey, bu sermayesini yatırıma dönüştürmek için bir tekstil fabrikası kurmaya karar verdi. Yer seçimi konusunda en uygun şehrin Şanlıurfa olduğuna kanaat getirdi. Çünkü Güneydoğu Anadolu’da bol miktarda yetişen pamuk, gelişen ulaşım ağı, iş arayan çok sayıda insan, şehrin çevresinde kurulmuş hidroelektrik santralleri, bölgedeki kalabalık nüfus Şanlıurfa ve çevresini fabrika kurmak için cazip hâle getiriyordu. Ayrıca şehrin Suriye ve Irak gibi ülkelere yakın olması dış ticaret olanaklarını da artırıyordu. Dursun Bey bu olanakları değerlendirdi ve kârlı çıktı. Buna göre, Dursun Bey tekstil fabrikasını Şanlıurfa’ya kurarken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmamıştır?
A) Ulaşım olanaklarını B) Ham madde kaynaklarını
C) Enerji kaynaklarına yakınlığı D) Teknolojik bakımdan gelişmişliği
E) Ucuz iş gücünü ve pazarlama olanaklarını
5) Kütle hareketi, çeşitli nedenlerden dolayı yamaç dengesinin bozulması ile birlikte arazinin bir bölümünün yer çekiminin kontrolünde şekil değiştirmesidir. Meydana geliş şekli ve hızının farklılıklar gösterme-si sebebi ile kütle hareketlerine ait değişik türler görülmektedir. Heyelan, kaya düşmesi, toprağın kayması veya akması bu hareketlerin başlıcalarıdır.
Yer şekli özellikleri ve iklim koşulları göz önüne alındığında, Türkiye haritasında taranarak numaralandırılan yörelerin hangilerinde bu tür kütle hareketleri daha fazla görülür?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
6) Tarihsel süreç içerisinde Türk kültürü değişim ve gelişim geçirmiştir. Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleşen Türkler göç yollarında yer alan çeşitli milletlerle kültürel alışverişte bulunarak kültürel zenginliğini artırmıştır. Türkler, Anadolu’ya yerleştiklerinde de çeşitli milletlerle kültürel etkileşimlerini devam ettirmişlerdir. Bu bakımdan Orta Asya dönemindeki Türk kültürü ile günümüzdeki Türk kültürü farklılıklar gösterir ancak birçok yönden de ortak özelliklere sahiptir.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak, kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Kültürler dinamik bir yapıya sahiptir.
B) Bir davranışın ifade ettiği anlam kültürden kültüre değişir.
C) Kültürü oluşturan somut öğeler soyut öğelerden fazladır.
D) Kültürel etkileşimin alanı ve hızı geçmiş dönemlere göre azalmıştır.
E) Kültürel etkileşim milletlerin öz kültürel değerlerin kaybolmasına yol açar.
7) Haritada numaralandırılan kıyılardan hangisi, Dünya’daki önemli balıkçılık üretim bölgeleri arasında gösterilemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V
8) Aşağıdaki şemada X, Y ve Z ülkeleri arasındaki ticaret gösterilmiştir.
Y ülkesi ile Z ülkesi arasındaki ticaretin aksaması durumunda;
I. Y ülkesindeki demir çelik sanayiinde üretim azalır.
II. X ülkesinin Y ülkesine demir madeni ihracatı azalır.
III. Z ülkesi ile X ülkesi arasındaki ticari ilişkiler artar.
IV. Y ülkesinin dış ticaret hacmi artar.
gibi olasılıklardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
9) Afrika, uzun süre Avrupa ve Amerikalılar tarafından yağmalanmış bir kıtadır. Bu kıtada yüzlerce yıl hayvanlar kontrolsüzce avlanmıştır. Birçoğunun nesli tüketilmiştir. Çok zengin hayvan türlerine sahip olan kıta, millî park alanları sayesinde koruma altına alınmıştır. Afrika’daki ulusal parklar, çoğunlukla hayvan türlerini ve yaşam alanlarını korumaya yöneliktir.
Buna göre;
I. Serengeti, II. Selous, III. Büyük Kanyon, IV. Yellowstone
ulusal parklarından hangileri Afrika Kıtası’nda yer almaktadır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
10) Aşağıda, Dünya’nın Yedi Harikası olarak nitelenen eserlerden dört tanesinin belirleyici özelliklerinden birer tanesi verilmiştir.
— Dünya’nın Yedi Harikasından günümüze kadar ayakta kalan tek yapıdır.
— MÖ 350’de bugünkü Muğla’nın Bodrum ilçesinin Halikarnas yakınlarında yapılmıştır.
— MÖ 450 yıllarında olimpiyat oyunlarının simgesi olmak üzere yapılmıştır.
— Bugünkü Irak’ın güneyinde kurulan bir uygarlığa aittir.
Bu özellikler arasında, aşağıdaki eserlerden hangisine ait olanı yoktur?
A) Zeus Heykeli B) Keops Piramidi C) Artemis Tapınağı D) Kral Mozoles’in Mezarı E) Babilin Asma Bahçeleri

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort