10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Sayfa 215, 216 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ndeki başarısızlıkları üzerine Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
2. Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması’na göre Oniki Ada’yı geçici olarak İtalya’ya bırakmıştır.
3. Osman Hamdi Bey, Padişah II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul’daki Arkeoloji Müzesini kurmuştur.
4. Kuzey Afrika’da bir Osmanlı toprağı olan Tunus 1830’da Fransa tarafından işgal edilmiştir.
5. Rusya Berlin Antlaşması’nın 61. maddesine göre Osmanlı Devleti’ne, Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapma yükümlülüğü getirmiştir.
6. Osmanlı Medeni Kanunu Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır.
7. Viyana Kongresi’nden sonra Avrupa’da başlayan monarşilerin yeniden güçlenmesi sürecine Restorasyon Dönemi adı verilmiştir.
8. Rumlar Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
9. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı Padişah II. Mahmut zamanında yapılmıştır.
10. Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için bu devletle Balta Limanı Antlaşması’nı imzalamıştır.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) 1. Sened-i İttifak III. Selim Dönemi’nde imzalanmıştır.
(D) 2. Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması’yla bir Avrupa devleti sayılmıştır.
(Y) 3. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisinde kalarak bağımsızlık amacıyla ayaklanan ilk topluluk
Rumlardır.
(D) 4. Osmanlı Devleti için “hasta adam” ifadesi Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanılmıştır.
(Y) 5. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiştir.
(Y) 6. Sultan Abdülmecit seyahat amacıyla Avrupa’ya giden ilk Osmanlı padişahıdır.
(Y) 7. Dömeke Meydan Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmıştır.
(D) 8. Kanun-ı Esasi’ye göre Osmanlı Mebusan Meclisi halkın seçtiği temsilcilerden oluşacaktır.
(D) 9. Ziya Gökalp, Türkçülük akımının temsilcilerinden biridir.
(D) 10. İkinci Balkan Savaşı ile Edirne yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Düyun-ı Umumiye kimler tarafından, hangi amaçla kurulmuştur?

Duyun-u Umumiye Osmanlı döneminde kurulmuştur.
-II.Abdülhamid döneminde kuruldu
-Osmanlı devleti dış borçlarını ödemekte sıkıntı çektiği için bu kurum kurulmuştur.
-Tam ismi Duyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi’dir.
-Anlamı genel borçlar’dır.
-Osmanlı devletinin ekonomisi üzerinde etkili olmuştur.
-Osmanlı devleti ilk dış borçlanmasını Kırım savaşından sonra yapmıştır.
-Bu kurumla birlikte Osmanlı devleti aldığı dış borçları yönetme yoluna gitmiştir.
Bazı ürünlerden alınan vergiler direk borç ödemesine yönlendirilmiştir.

2. İngiltere’nin Ermeni politikasının amaçları nelerdir?

·Diplomatik etkileme araçları,
·Ekonomik etkileme araçları,
·Sözlü müeyyideler ve propaganda,
·Askeri etkileme araçları.

3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?

Kafkas Cephesi’nde Ruslara ve daha sonra Ermeniler’e karşı savaşılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu cepheyi açmasında:
-Kaybettiği illeri geri alma düşüncesi,
-Kafkaslar’dan Orta Asya’ya yayılarak Turan düşüncesine ulaşmak istemesi,
-Kafkasya’da yaşayan Müslüman Türkleri yanına çekmek istemesi,
– Ruslar’ın mühimmatını bölme çabası,
Etkili olmuştur. Ayrıca bu cephe Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sırasında açtığı ilk taarruz (saldırı) cephesidir.

4. II. Mahmut “Denize düşen yılana sarılır.” sözünü hangi olay üzerine ve ne amaçla söylemiştir?

II.Mahmut döneminde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa’ydı.
Kavalalı Mehmet Paşa kendine aşırı güvenen bir Paşaydı.
Bu paşanın amacı önce Suriye sonrasında da Osmanlı Devletini ele geçrimekti.
Kavalalı Mehmet Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa Suriye’yi ele geçirmişti ve Osmanlı devleti üzerine yürümeye başlamıştı.
Bu olay üzerine II.Mahmut Ruslardan yardım isteme konusunu düşünmüştür.
Ruslardan yardım istemesi tuhaf karşılanır ve vezirler böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini sorgulamaya başlar.
Bunun üzerine II.Mahmut denize düşen yılana sarılır cümlesini söylemiştir.

5. Osmanlıcılık akımının ortaya çıkış sebepleri ve bu fikir akımının amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlıcılık akımının çıkış noktası yurtdışında eğitim gören ve Osmanlıya geri dönen genç siyasetçilerin ,Fransız İhtilali sonrası parçalanmaya ve etnik gruplara ayrılmaya başlayan toplulukları Osmanlıcılık fikri altında toplamak, isyanları sonlandırmaktır.
Osmanlıcılık tanım olarak; Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi hedefler. İmparatorluk bünyesindeki tüm kavim, cemaat ve milletlerin din, mezhep ve etnik farkları gözetilmeksizin adalet, hürriyet, eşitlik ortamında beraber yaşamalarını temin etmek isteyen bir anlayıştır. Osmanlı’yı olumsuz etkilemiş ve Osmanlı devlet adamları gelişmekte olan milliyetçilik hareketlerinin karşısında Osmanlıcılığı, devletin siyasi birliğinin korunması, devletin devamlılığı için ortaya atmışlardır.

6. Şark Meselesi nedir? Açıklayınız.

Şark Meselesi, ilk defa 1815’te Viyana Kongresi’nde kullanıldı ve ondan sonra, siyaset adamlarıyla tarihçiler nezdinde önem kazandı. Meselenin ortaya çıkışı: Viyana Kongresi, Napolyon Bonapart’ın altüst ettiği Avrupa haritasını düzene koymak için toplandığı sıralarda, Rus Çarı Aleksandre, Kongre delegelerini Rum davasıyla ilgilendirmek istedi. Kongre, milliyetçilik düşmanı, Metternich’in ve doğuda Rusya’nın genişlemesini daima endişe ile karşılamış olan İngiltere’nin etkisiyle, bu konu üzerinde görüşmeler yapılmasını reddetti. Buna rağmen, Rus delegeleri, resmi görüşmelerin dışında, kongre üyelerinin dikkatini Osmanlı İmparatorluğu idaresinde yaşamakta olan Hristiyan halkın durumu üzerine çekmeye çalıştılar ve bu durum için “Şark Meselesi” terimini kullandılar.

7. Osmanlı Devleti’nin Kanun-ı Esasi’yi İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplandığı gün ilan etmesi bir rastlantı sonucu mudur? Neden?

İstanbul (Tersane ) Konferansı, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlı’ya savaş açması üzerine Rusya’nın Balkanlardaki duruma karışmasından korkan Avrupa Devletleri’nin müdahale etmek istemesiyle toplanmıştır. Bu konferans sırasında Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi ise rastlantı değil planlanmış bir eylemdir.
Çünkü, Osmanlı Devleti, bu yeni yönetim şekli ile Avrupa’nın kendi iç işlerine karışmasına gerek kalmadığını göstermek istemiştir. Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti’nin yönetim şeklini daha demokratik yapma amacı taşıyan ve mutlakiyeti meşrutiyete dönüştüren bir anayasadır. Bu anayasayla birlikte tüm Osmanlı vatandaşları, gayrimüslimler dahil, eşit sayılacaktır. Hak ve özgürlüklerin arttırılması ve halkın sınırlı olarak yönetime katılmasının sağlanması ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için adım atılmıştır. Bütün bu çabalarla birlikte Avrupa’nın Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı kaldırılmaya çalışılmıştır.

8. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’ndan galip devletler tarafında çıkmasına rağmen Paris Antlaşması’nın hangi maddeleriyle yenilmiş bir devlet gibi kabul edilmiştir?

Öncelikle Paris Antlaşması’ndan kısaca bahsedelim: Paris Antlaşması, 1856 yılında Rusya ve Osmanlı Devleti, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa devletleri arasında imzalanmıştır. Antlaşma bir barış antlaşmasıdır. Şimdi de Osmanlı Devleti’nin aslında galip durumda olmasına rağmen antlaşma maddeleri ile birlikte neden mağlup durumda olduğuna bir bakalım: Paris Antlaşması, Osmanllı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasını Avrupa devletlerinin garantisine alıyordu. Bu durum Osmanlı Devleti üzerinde Avrupalı devletlere söz verilmesi olarak nitelendirilebilir. Diğer yandan bu antlaşma ile birlikte donanmaların Karadeniz’i terketmesi kararı alınmıştı. Karadeniz üzerinde hak iddia eden Rusya ile bu hakka sahip olan Osmanlı Devleti’nin Karadeniz konusunda eşit görülmesi, yine Osmanlı Devleti’ni mağlup duruma düşürüyordu.

9. Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda çıkan isyanlar ile Mehmet Ali Paşa Ayaklanması’nı karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

19. yüzyılda çıkan ayaklanmalar ile Mısır sorununa yol açan Mehmet Ali Paşa ayaklanması arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.Bu farklardan kısaca bahsedelim:
19. yüzyıl ayaklanmaları milliyetçilik düşüncesiyle ortaya çıkmıştır Ancak Mısır sorunu tamamen ekonomik amaçlı bir ayaklanmadır. Mısır sorunu olarak anılan ayaklanma, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinden yararlanmak isteyen Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’ı da içine alan kuzey Afrika topraklarını ele geçirmek istemesidir. Ancak 19. yüzyılda ayaklanan Sırplar ve Yunanlar aslında Fransız İhtilal’nden etkilenmiş ve milliyetçilik fikri ile kendi devletlerini kurmak istemişlerdir.

10. Osmanlı Hükûmetinin 1915’te çıkardığı Tehcir Kanunu ile ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?

Techir Kanunu zorunlu göç anlamına gelmektedir.1 haziran 1915 de resmi gazete yer almıştır. Osmanlı Devletinin ulaşmak istediği amaç doğu Anadolu’da Rus işgali sırasında Ermenilerin Ruslarla birlikte olup bize karşı ayaklanmamaları ve Avrupalı ülkelerin işgal döneminde Ermenilerin öldürüldükleri iddiasını ortaya atıp Osmanlı devletini sorumlu tutacaklardı.Bunlara sebep vermemek için bu kanun çıkarılmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’nin;
I. Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi
II. Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması
III. Mebusan Meclisi üyelerinin, dört yıllığına halk tarafından seçilmesi
özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin demokratik nitelikte olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve II

2. OsmanlI Devleti’nin Tanzimat Fermanı’yla gayrimüslimlerin haklarını genişletmesinde;
I. Halkın yönetime katılmasını sağlamak,
II. Devletin dağılmasını engellemek,
III. Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek amaçlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde Vaka-i Hayriye adı verilen Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Islahat sürecinin hızlanması
B) Askerî başarıların artması
C) Ayaklanmaların sona ermesi
D) Avrupa ile ilişkilerin gelişmesi
E) Devlet giderlerinin azalması

4. Avrupa devletleri Viyana Kongresi’nde monarşilere karşı başlayan milliyetçilik hareketlerini önleme kararı almalarına rağmen Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların bağımsızlık taleplerini desteklemişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Avrupa devletleri ile ilgili;
I. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri benimsemişlerdir.
II. Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalışmışlardır.
III. Siyasi alanda çifte standart uygulamışlardır,
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklerken;
I. Sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,
II. Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamak,
III. Osmanlı Devleti’nin kendilerine tanıdığı ayrıcalıkları korumak
hedeflerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek istemişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

6. Tanzimat Fermam’mn “Kimseye kanunen suç sayılmayan cezalar verilmeyecektir.” hükmü, Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin getirdiği aşağıdaki ilkelerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ne yansıması olarak değerlendirilebilir?
A) Adil yargılanma B) Millî egemenlik C) Kanunilik D) Milliyetçilik E) Mülkiyet

7. Sened-i İttifak’ta yer alan;
I. Ayanlar kendi bölgelerinde asker toplayabileceklerdir.
II. Ayanlar, padişahın yüksek otoritesini tanıyacaklardır.
III. İstanbul’da isyan çıkarsa âyanlar, isyanın bastırılmasına yardımcı olacaklardır.
hükümlerinden hangisi ya da hangilerinin OsmanlI Devleti’nin merkezî otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. 19. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarını istila ederken ham madde ihracatında artış olmuştur. Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nin sanayi mallarında dışa bağımlılığı artmıştır.
II. Avrupa ülkelerinin ticaretinde Osmanlı Devleti’nin payı artmıştır.
III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerinin kesinlikle doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisinin olduğu söylenemez?
A) Sırp İsyanı’nın çıkması
B) Mısır’ın elden çıkması
C) Kanun-ı Esasi’nin ilanı
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Islahat Fermam’nın ilanı

10. Edirne Antlaşmasının;
* Yunanistan bağımsız olacaktır.
• Sırbistan, Eflâk ve Boğdan’a özerklik tanınacaktır.
■ Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.
hükümlerinden yola çıkılarak;
I. Osmanlı sınırları daralmıştır.
II. Osmanlı mâliyesi zarara uğratılmıştır.
III. Rumlar bağımsızlıklarını Osmanlı Devleti’nin izniyle kazanmışlardır.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort