10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Sayfa 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

SORU: Tarih boyunca görülen göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Göçler tarih boyunca toplumların yaşayışında etkili olmuştur.
Toplumların göç etmek istemelerinin bazı nedenleri vardır. Bu nedenler;
-Diğer toplumlar tarafından baskı uygulanması ve toplumlar arası huzursuzluk, savaş, toprak çekişmeleri
-Açlık
-Sağlık sorunlarını büyük ölçüde artıran hastalıklar
-Yeni yerler keşfetmek
-Kuraklık ya da mevsimsel farklılıklar

Göçlerin sonuçları
-Toplumlar yeni yerler keşfetti , Türkler de göçebe bir toplumdur ve bu özellikleri yayılmalarını sağlamıştır.
-Göç edilen yerlerdeki toplumları etkilemek
-Kültürün daha fazla yayılması
-Göçler sayesinde farklı kültürlerden etkilenilmesi

SORU: Basın-yayın organlarının bir ülke için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Basın yayın organların ülkenin kendi içindeki objektifliğini yansıtır. Bir olayı yahut durumu insanlara aktarmak, yorumlatmak, düşünmek, fikir ve siyasi görüş sistemi oluşturmasına yardımcı olmak gibi kritik rolleri vardır. Toplumu düşünmeye, sanata, bilime iten, farkındalık oluşturan kuruluşlardır. Tüm bu nedenlerden dolayı basın yayın organları bir ülkenin düşünce yapısı için kritik öneme sahiptir.
SORU: II. Abdülhamit’in dışarıdan Osmanlı topraklarına doğru gerçekleşen göçler konusundaki düşünceleriyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

Bahsedilen göç dalgası 93 harbi sonrasında yaşanan göç dalgasıdır.

Abdülhamit, 93 Harbi’nden sonra özellikle Bulgaris’tandan Anadolu’ya olan göçe temkinli bakmaktadır. Bu göçmenler genelde Batı bölgelerine yerleştirilmiştir çünkü Bağdat gibi doğu vilayetlerde tarımsal üretimin göç dalgasını karşılayamayacağını düşünüyordu Abdülhamit. Ayrıca daha önce Balkanlardaki ayaklanmalar buradaki Müslüman çoğunlukla bastırıldığı için, Müslümanlar’ın Anadolu’ya göçmesi oradaki Hristiyan nüfusun tekrar ayaklanacağı anlamına geliyordu.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

SORU: Osmanlı toplumunda 19. yüzyılda görülen Batılılaşma hareketi geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
19. yy birçok açıdan ilklerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Özellikle eğitim alanında yapılan girişimler günümüz eğitim sistemininde temelini oluşturur. İlk ortaokul, lise, üniversitenin kurulması ile eğitimde hiyerarşi oluşturulmuştur. Sağlık açısında yapılan yenilikler sayesinde tıbbi gelişmeler ve ilerlemeler başlamış oldu. Posta teşkilatının kurulmasıyla ilk iletişim ağının temelleri atılmıştır. Giyim alanında yapılan yenilikler yine aynı şekilde günümüz modasının temelini atmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen yenilikler devamında yüzyıllara da öncülük etmiştir.
SORU: Basının bir ülke için önemi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Basın, bir ülkede devletin ve halkın iletişimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Devletin yönetim şeklinden ve uygulamasından halkın haberdar olmasını sağlayan bir yoldur. Yani, halkın yönetimde söz sahibi olması için gerekli olan bilgi basın sayesinde ulaşılabilir olmaktadır.

Bu nedenle, ülkenin beraberlik ve bütünlüğünün korunabilmesi için basın gereklidir. Milletin, ülkede siyasi olaylardan haberdar olması, yönetime dair fikir geliştirebilmesini ve harekete geçebilmesini sağlar. Basın yoluyla, kamuoyu oluşabilir ve insanlar birebir ulaştıramayacağı fikirlerini bu yolla yönetime iletebilir.

Bu siyasi işlevinin yanında, basın ülkede olup biten olayların o ülkenin vatandaşları tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Örneğin, böylelikle ülkenin bir ucunda meydana gelen kötü bir olaya ülkenin diğer ucundan yardım etme şansı doğabilir. Bu da yine milletin birlik ve beraberlik duygusunu geliştiren bir etmendir.

Sonuç olarak basın ülkenin bütünlüğünün korunması, devlet ve millet arasındaki iletişimin sağlanması için çok önemlidir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

SORU: Yukarıda anlatılanlara göre kadınlar hangi haklarından yoksun bırakılmıştır?
Görselde anlatılanlara göre kadınlar, çok eşli evliliğe izin verilmesi nedeni ile toplumda aşağılanmakta, ayrıca çalışma hakkından mahrum bırakılmaktadır.
SORU: Tevfik Fikret, yukarıdaki paragrafta geçen sözleriyle hangi mesajları vermek istemiş olabilir?
Tevfik Fikret’in paragraftaki görüşlerine bakalım: Şair, kız çocuklarının eğitilmesinin önemini vurgulamıştır. Çünkü eğitimli bir anne eğitimli evlatlar yetiştirmektedir. Eğitimsiz bir anneye sahip olan çocukları manevi açıdan öksüz olarak nitelendirmiştir.Ayrıca kız çocuklarının eğitimden yoksun olduğu milletlerin gelişemeyeceğini vurgulamıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

SORU: Kadın hakları konusunda ülkemizde yaşanan yukarıdaki gelişmeler geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
-Tıp alanında kadınlara yer verilmiştir ve günümüzde halen kadın doktorlar ve tıp bilimi araştırmacılar görevlerine devam etmektedirler.
-Evlilikler konusunda hukuksal düzenlemeler sağlandı ve kadınlara daha fazla değer verildi. Günümüzde halen evlilik sağlanması için resmi bir görevlinin onayı gerekmektedir.
-Kadınlar toplumda daha fazla yer almaya ve saygı görmeye başladı. Günümüzde kadınların saygı görmesi atılan bu adımlar sayesindedir.
-Kadınlar tiyatro gibi sanat dallarında görev almaya başlamıştır. Günümüzde kadın tiyatrocular oldukça yaygındır.
-Osmanlı devleti’nde 19.yüzyılda ilk Türk kadın hekim görevine başlamıştır ve halen günümüzde kadın doktorlar bolca bulunmaktadır.
-19. yüzyılda yapılan bu çalışmalar sayesinde günümüzde kadına daha fazla değer verilmektedir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

SORU: Padişah Abdülmecit’in eğitim konusundaki görüşlerine ilişkin olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

Abdülmecit’in kurduğu eğitim sistemi genel anlamda başarılı bir sistem olsa da Prens Sabahattin tarafından eleştirilen bir sistem olmuştur. Çünkü “Abdülmecit’in eğitim sistemi, kişisel gelişime ve fikir gelişimine olanak vermiyor.” algısı vardır.

Bunun dışında Abdülmecit, çok kültürlü bir eğitim sistemi kurmuştur. Her milletten çocuk onun kurduğu eğitim sistemi ile eğitim görme olanağına kavuşmuştur.

Kendisi erkek öğretmen okullarını kurmuş, mülkiye mektebini açmış, Darül Fünun’u açmıştır. Darul Fünun Osmanlı Devleti’nin ilk üniversitesidir. Ayrıca kızlar için ortaokullar açmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

SORU: Yukarıdaki listede yer alan okullara bakarak Osmanlı eğitim sisteminin hedefleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Listeye bakarak,eskiden eğitimin inceliklerine kadar olduğunu görüyoruz.
Ve de yoğunlukla meslek eğitimi için olduğunu da görmekteyiz.
Ve de hedefi görüldüğü gibi meslekler için daha fazla okul açmaktır.
Çünkü birçok mesleğin okulu olmaktadır.
Osmanlı Devletinin durumu ise bu listeye bakarak,meslek için çalıştığı açtığı için kurumları daha çok meslek yeiştirme  durumunda hedefind eoldupu gözlemlenebilir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

SORU: Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında okullar açmalarının nedenleri neler olabilir?
-Yabancı okullar başlarda direkt okul olarak açılmamışlardır.
-Osmanlı devleti kendi himayeleri altında yaşayan azınlıklara kendi dinlerini yaşamaları adına özgürlük vermiş, ayin ve törenlerini yapabilmeleri için kurumlar açmalarına izin vermişti.
-Osmanlı devletinin bu hoşgörüsünü zamanla Avrupalı devletler kötüye kullanmış, bu küçük kurumları büyüterek yayılma amacına çevirmişlerdir
-Kurulan bu okullar, azınlıkları kuvvetlendirmek ve oraya yaşayan yerli müslüman halkları da kendi taraflarına çekmekti.
-Osmanlı devleti onların bu tavırlarını önemsememişti, çünkü bu denli kötü düşünebilecekleri akıllarına gelmiyordu
-Zamanla yabancı okullar açılmış, yurt dışından papazlar ve ruhbanlar getirilmiş, yeni nesil eğitilmeye başlanmıştır
-Osmanlı devletine düşman bir tavır sergilemişler, müslümanlar arasında huzursuzluk yaratmak istemişlerdir
-Kurulan ilk okul Fransız St.Benoit’dir ve halen eğitim ve öğretime devam etmektedir.
-Açılan yabancı okullar eğitim adı altından çıkmış, siyasi bir amaç taşımışlardır
-Osmanlı devletinde yayılmak ve o topraklara zamanla sahip olmak istemişlerdir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

SORU: Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda güzel sanatlar alanında yaşanan değişim başka hangi alanlarda, ne gibi değişiklikleri beraberinde getirmiş olabilir?
Bu dğeişim sadece güzel sanatları etkisi altında bırakmamıştır. Güzel sanatlar bilimle matematikle ve birçok şeyle pararlel klduğu için hepdini etkilemiştir. Örneğin eğitim sistemlerinde güzel sanatlara daha çok önem verilmeye başlayarak çocukların yetenekleri göz önüne çıkmıştır. Müzik ve resime önem verilmiştir. Osmanlı Devletine canlılık ve heyecan gelmiştir.
Osmanlı devletine göre her şey din olmaktan çıkmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

SORU: Müzik, eğlence ve spor alanında Osmanlı Dönemi’nde yaşanan gelişmelerin günümüze yansımaları neler olmuştur?
Osmanlı döneminde tasavvuf müziği,halk müzikleri ve klasik müzik çok gelişmiştir.Günümüzde de hala bu müzikler yapılmakta ve dinlenmektedir.Bu müzikler sayesinde yeni nesiller kültürlerini tanıma fırsatı bulabilirler.

Osmanlı döneminde çeşitli vesilelerle şenlik ve törenler düzenlenirdi.Bu şenliklerden bazıları düğün,doğum,sünnet şenlikleridir.Günümüzde de sünnet,düğün,doğum gibi özel günlerde kutlamalar yapılmaya devam edilmektedir.

Osmanlı döneminde güreş,avcılık,binicilik çok gelişmişti.Bu spor dalları günümüzde eskisi kadar çok tercik edilmeseler bile devamlılığını korumaktadırlar.

Tüm bunlardan anlaşıldığı gibi Osmanlı Dönemi’ndeki spor,eğlence,müzik alanları hala bile önemini korumakta ve birçok alanları hala devam etmektedir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort