10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Sayfa 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184 Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Osmanlı Devletinde Anayasal Düzene Geçiş Çabaları Sayfa 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184  Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

SORU: Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet yönetimlerinin özelliklerini açıklayınız.
Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerleseçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğumonarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

Mutlak monarşi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükümet sistemidir. Bu sistemde, devlet içinde tek ve en büyük otorite sahibi hükümdardır.

Meşrutiyet, Meşrutî monarşi veya Parlamenter Monarşi hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi. Meşrutiyet, bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir

SORU: Ermeni Meselesi hakkında neler biliyorsunuz?
Ermeni meselesi Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar uzanmış siyasi bir konudur. Batı ülkeleri de bu konuyla yakından ilgilenir.
SORU: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük
ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortak amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortak amaçları dağılmak üzere olan Osmanlı Devleti’ni bir arada tutmak ve uluslara bir arada kalmak için bir sebep vermektır. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti içinde bulunan ulusların bağımsızlık isteğiyle ayaklanmasına yol açmış ve Avrupalı devletlerden de destek alan bu düşünce sonucunda Yunanlar ve Sırplar bağımsızlık kazanmıştır. Bu düşünce akımları bağımsızlık düşüncesini engellemek ve Osmanlı’yı bir arada tutmak için ortaya atılmıştır.
SORU: Jön Türklerin düşüncelerinin Osmanlı Devleti’ni yıkılıştan kurtarıp kurtaramayacağı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?
Osmanlı’nın duraklama döneminde Avrupa’ya yollanan öğrenciler burada eğitim alarak ve buradaki fikirlerden etkilenerek ülkeye dönmüşler ve ülkeye döndüklerinde Avrupa’daki siyasi tarzdaki ( yönetim vb.) yenilikleri fikir olarak taraftar bulmuş olsalar da uygulamaları için elverişli ortam bulamamışlar , Osmanlı’nın kalabalık ve etnik yapısı bu gibi etkinliklerin ve yeniliklerin uygulanmasına engel olmuştur.
Ek olarak Osmanlı’nın içişlerine karışan Avrupa devletleri bu yenileşmelere ellerinden geldikçe engel olmaya çalışmışlardır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

SORU: Osmanlı Devleti, Mecelle’yi hazırlayarak hangi eksiklikleri gidermek istemiştir?
Mecelle diğer adıyla Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye 19. Yüzyılın sonlarına doğru islam hukuku çerçevesinde Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmış bir hukuk derlemesidir.

Osmanlı Devleti’nin Mecelle’yi hazırlamasının arkasında yatan neden, modernleşme konusunda bir adım atmak, modern Batı Hukuku’nu direkt kopyalamaya karşı bir adım atarak fıkıh ile sentezlenen bir Osmanlı medeni kanunu oluşturmaktır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

SORU: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yaşanan göç hareketlerinin Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkarabileceği sonuçlar neler olabilir?

Bahsedilen göç dalgası 93 harbi sonrasında yaşanan göç dalgasıdır.

Bu göç dalgası Balkanlar’dan Batı Anadolu’ya doğru olmuştur çünkü Bağdat gibi doğu vilayetlerde tarımsal üretimin göç dalgasını karşılayamayacağını düşünülüyordu.Ayrıca daha önce Balkanlardaki ayaklanmalar buradaki Müslüman çoğunlukla bastırıldığı için, Müslümanlar’ın Anadolu’ya göçmesi oradaki Hristiyan nüfusun tekrar ayaklanacağı anlamına geliyordu

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

SORU: Berlin Antlaşması’nı Ayastefanos Antlaşması ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Ayastefanos Antlaşması’na göre Rusya çok avantajlıydı.Fakat Berlin antlaşmasında değildi
-Ayastefanos Antlasması’nda Kars,Ardahan,Batum ve Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakılacakken Berlin Antlaşmasında bu topraklardan bazıları geri alınmıştır.
-Ayastefanos Antlaşması ile Bosna Hersek bağımsız olacaktı.Ama Berlin Antlaşmasında Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılmıştır..

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

SORU: Batılı devletlerin bu tutumlarıyla ilgili olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
Batılı devletler, 1890-1905 arası, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan ve çeşitli terör eylemleri düzenleyen Ermeni ihtilalci komitalarını korumuştur. Ermenilere duydukları sempati, Ermenilerin Müslümanları Hristiyanları katletmekle suçlaması sonucu oluşmuştur. Batılı devletler Ermeni isyancılarına destek vermekle kalmayıp, kendi ülkelerinde sığınma hakkı da sağlamışlardır. Ayrıca, Osmanlı’nın yakaladığı Ermeni suçluların cezalanmasını da engellemişlerdir.

Batılı devletlerin Ermeni sorunundaki Osmanlı Devleti’ne karşı bu tutumu onların aslında Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını istedikleri fikriyle uyuşmaktadır. Osmanlı Devleti’nin iç isyanlarla uğraşarak güçsüzleşmesi ve sonucunda toprak bütünlüğünü bozmasını isteyen Batılı devletler Ermenilere karşı bu destekleyici tavırlarıyla Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandırmış ve Ermeni probleminin daha da derinleşmesine neden olmuşlardır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

SORU: Bogos Nubar Paşa’nın yukarıdaki demeciyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
Bogos Nugar Paşa denilen şahıs 1.Dünya Savaşı’nda Anadolu’da bağımsızlık amacı ile İtilaf Devletleri’ne yancılık ve yardakçılık yapan Ermeniler’in kurduğu Ermeni Delegasyonu’nun başında yer alan kişidir. Verdiği demeçte Ermeniler’in bütün İtilaf Devletlerine yardımcı olduğunu belirtmiş ve Ermeniler’in artık Anadolu’da bağımsız bir devletleri olma hususunda yardım etmeleri gerektiğini söylemiştir. Bogos Nugar Paşa’ya göre Ermeniler Anadolu’da Türklerin zorla hakimiyetinde tutulmaktadırlar. Fakat buraya kadar söylediği tek doğru şey Ermeniler’in Anadolu’da sırf kalabalık hale gelmek ve bölgede kendi hakimiyetlerini kurmak, İtilaf devletlerine kolaylık sağlamak için bölgede yaşayan Türkleri acımadan göz kırpmadan öldürmeleridir. Oysa ki Osmanlı Devletinde Ermeniler Millet-i Sadıka ( Sadık Millet ) olarak anılmış ve Anadolu’da yıllarca barış içinde yaşamışlardır. Daha sonra Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ile devlete isyan etmiş ve Türkleri bölgede öldürmeye başlamışlardır. Kısaca Bogos Nugar Paşa’nın söylediklerinin hiç bir akıl alır yanı yoktur.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

SORU: İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri meşrutiyet yönetiminin hangi özelliği ile dağılmayı önleyebileceklerini düşünmüş olabilirler?
İttihat ve Terraki üyeleri demokratik bir meclisin ülkeyi dağılmaktan kurtulacağını düşünmüş ve meşrutiyet ile ilk meclisi açılmıştır. Fakat daha sonrasında 93 harbi malubiyetinin ardından meclis kapanmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

SORU: İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte insanların büyük bir heyecan ve mutluluk duymasının nedenleri neler olabilir?
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte insanların büyük bir heyecan ve mutluluk duymasının nedenlerinden bahsetmeden önce meşrutiyeti kısaca tanımlayalım:
Meşrutiyet bir parlamenter meclisin ve bir mutlak otoritenin birlikte görev yaptığı yönetim biçimidir. Osmanlı Devleti’nde bu parlamenter meclis Mebusan Meclisi, mutlak otorite ise Osmanlı padişahıdır.

Halkın meşrutiyetin ilanından heyecan duyması meşrutiyetin demokratikleşme yönünde bir adım olmasından kaynaklanır.

SORU: Gazetedeki haberden hareketle İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde insanların gazeteye
olan taleplerinde bir artış meydana geldiği söylenebilir mi? Neden?

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

SORU: Osmanlı Devleti’nin demir yolu yapma ve işletme hakkını yabancı şirketlere vermesi hangi
sonuçlara yol açmış olabilir?
Osmanlı Devleti’nin demir yolu yapma ve işletme hakkını yabancı şirketlere vermesi hangi sonuçlarını kısaca listeleyelim:1. Avrupalı devletler demiryolu yaparak sosyal tabanlarını güçlendirmiştir.

2. Özellikle İstanbul’dan başlatılmayan demiryolu, Osmanlı Devleti’nin merkezi idaresinin yurt geneline yayılmasını önlemişti.

3. Osmanlı Devleti, demir yolları ile Avrupalı devletlere daha çok borçlanmıştır. Çünkü Avrupalı devletlerin demiryolları  üzerindeki karı Osmanlı Devleti garantisindedir ve eğer beklenenden az kar elde edilmişse bu farkı Osmanlı Devleti ödemektedir.Sürekli borçlanmayı yaratan bu durum Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne baskı yapmasına neden olmuştur.

4. Avrupalı devletlerin demiryolu yapması, ülkeye sürekli bir yabancı sermaye girişine yol açmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomisini  kötü etkilemiştir.

5. Demiryolu yapılan malzemelerden gümrük vergisi alınmaması Osmanlı ekonomisini kötü etkilemiştir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

SORU: Dönemin şartları dikkate alındığında size göre yukarıdaki fikir akımlarından hangisi daha
gerçekçi ve geçerlidir? Neden?
Bence İslamcılık ve Türkçülük daha geçerlidir.Büyük bir Türk İslam İmparatorluğu kurulursa Osmanlı yeniden dirilebilirdi.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort