10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 4. Ünite Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

SORU: Osmanlı Padişahı III. Selim hakkında neler biliyorsunuz?
SULTAN 3. SELİM 1761-1808Doğum / Ölüm: 1761-1808Saltanat Süresi: 1789-1807 28.Osmanlı padişahı olan III. Selim, III. Mustafa’nın oğludur.Amcası I. abdülhamid ölünce tahta çıktı.Saraydaki altın ve gümüş eşyaları eritip para bastırarak, ekonomik durumu düzeltmeye çalıştı.Islahat hareketlerine girişti Nizam-ı Cedid adı altında, yeni bir ordu kurdu.Osmanlı tarihinde ilk kez, Londra’ya, Paris’e, Viyana’ya elçiler atadı.Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi.
SORU: Nizamıcedit ıslahatları hakkında bir araştırma yapınız.
Nizam-ı cedit batılı tarzdaki ilk ordudur. 1807 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Finansmanı irad-ı cedit tarafından sağlanmaktadır.
SORU: Haritadaki sınırlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin önceki yüzyıllar ile 18. yüzyılın
sonlarındaki durumunu karşılaştırınız.
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemidir. Sınırları oldukça daralmıştır. Rusya ile olan savaşlar Kırım’ın kaybedilmesini yol açmıştır.
SORU: Yukarıdaki metne göre Rusya’nın dış politika hedefleri nelerdir?
Bu dönemde Rusya’nın temel amacı sıcak denizlere inmek, boğazları ele geçirmek ve Baltık Denizi’ne hakim olmaktır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

SORU: III. Selim’in ıslahatlarına başlamadan önce bir danışma meclisi oluşturmasının nedenleri neler olabilir?

III.Selim’in ıslahatlarına başlamadan önce bir danışma meclisi kurmasının sebeplerini birlikte açıklayalım;

-Osmanlı devletinin divan teşkilatında uzun süre Divan-ı Hümayun ismi verilen yüksek bir kurul vardı.
-İslam hukununa göre işleyen bu kurul, zamanla önemini kaybetti ve idare tamamen padişahların elinde oldu.
-Bu kurulun da önemini kaybetmesiyle Osmanlı devleti yavaşlamaya başlamış, değerlerine yeterince saygı gösterilmemeye başlamıştır.
-Bunları sezen III.Selim, devlet için olumlu fikirler verebilmek yetkisinin sadece sadrazamlar, padişahlar olmadığını, halkın da devlet konusunda fikir verebileceğini savundu ve bir danışma meclisi kurdu.
-III.Selim, danışma meclisinde başkandı ve halkın da fikirlerini dinlemek üzere bu danışma meclisini kurdu.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

SORU: III. Selim’in ıslahat anlayışını önceki dönemlere hâkim olan ıslahat anlayışlarıyla karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
O Avrupalı devletlerle ilişki içerisine girmiş ve avrupa başkentlerine elçiler göndermiştir. Nizamı cedit adı altında ıslahatlar yapmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

SORU: Yukarıda anlatılan gelişmeleri dikkate aldığınızda Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında izlediği denge siyasetinin esasları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Öncelikle denge siyasetini kısaca tanımlayalım ve metinden anladıklarımızı açıklayalım:

Osmanlı Devleti hükümdarlık sürdüğü yıllar boyunca özellikle de onsekizinci yüzyılın bitiminden itibaren bir denge politikası izlemiştir. İlk örneği Mısır Sorunu’dur. Avrupalı devletlerin kendi içlerinde yaptıkları savaşlardan ve çıkar çatışmalarından yararlanarak siyasi çıkar elde etmeye yönelik  bir siyasi politika olan denge siyasetinin nedeni toprak kayıplarından kurtulma amacıdır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

SORU: 18. yüzyılda Batılı devletlerle kurduğu ilişkiler Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde ne gibi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?

Osmanlı Devleti 18. Yüzyılda Avrupa’da elçilikler açmıştır. Elçilik yapan kişiler bulundukları ülkelerin eğitim ve yönetim sistemlerini gözlemleyip saraya rapor etmişlerdir.

18. yüzyılda Avrupa’nın teknolojik ve eğitimsel üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, eğitim konusunda çeşitli ıslahatlar yapmıştır. Birkaç tanesini örnek verelim:

– Kütüphaneler açılmıştır. (Lale Devri)

– Fransızca astronomi ve matematik kitapları tercüme edilmiştir. (III. Mustafa)

– Avrupa’dan mühendisler getirilmiştir. (I. Abdulhamit)

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

SORU: Osmanlı Devleti’nin mali sorunlarını gidermek için bulduğu çözümler konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?
Osmanlı devletinin  mali sorunlarının giderilmesinde Sultan III. Selim in buyuk katkısı vardır.
Çünkü 3. selim ekonomik birçok reformlar yapmıştır.

Sultan III. Selim di ğer birçok padişahta olduğu gibi, çeşitli mali reformlara başvurmuştur.
Özellikle Padişahın donanma gibi konulara özen göstermesi,
Finansal sorunların yaşandığı ekonomiye ek yük getirmiştir.
Bu sorunların giderilmesi yönünde iki uygulama özellikle dikkati çekmektedir. Bunlar, İrad-ı Cedid Hazinesi ve Tersane-i Amire’de yapılan yenilikler idi.

İrad-ı Cedid Hazinesi devlete büyük zarar veren Malikâne sisteminin tasfiye etmeyi ve tımar sistemini düzenlemeyi amaçlamıştır.
Hazinenin bir diğer etkisi de Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerinin karşılanması olmuştur.
Tersane-i Amire ise, III. Selim’in donanmaya önem vermesi sebebiyle, donanmanın güçlendirilmesi, maaşların ödenebilmesi, onarımların yapılabilmesi ve yeni gemilerin inşası için gerekli olan maddi kaynakların elde edilmesine yönelik olarak kurulmuştur.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

SORU: 18. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarının askerî ve teknik alanlarda yoğunlaşmasının nedenleri
neler olabilir?
18. yüzyıl ıslahatları askeri ve teknik alanlarda yoğunlşmıştır. Askeri sistemin zamanın ve avrupanın gerisinde kaldığını düşünen dönem padişahları bu konuda düzenleme ve yenilik ihtiyacı duydular. Avrupadan askeri eğitim vermesi için uzmanlar getirttildi . Askeri ve teknik mühendishaneler acıldı. Askeri giderle için ayrı bir bütçe olusturuldu.Nizamı cedid ordusu kuruldu ve avrupai tarzda teşkilatlanmaya gidildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

SORU: Matbaa Osmanlı toplumunun kültür hayatında hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?
Matbaanın kullanılmaya başlamasıyla yazılı olan kaynaklar daha geniş alanlara yayılmıştır.
Düşünceler daha çok insana ulaştığı için okuma yazma oranı artmış bu da kültür seviyesini yükseltmiştir.
Matbaanın yaygınlaşmasıyla dış kaynaklardan daha kolay haberdar olunmuştur.
Kitaplar yaygınlaşmış ve ucuzlamıştır. Bu durum o dönemin zanaatkarlarını olumsuz etkilemiştir. Gazeteler basılmış bütün halk gelişmelerden haberdar olmuştur.
Uygun fiyatlı kitaplar sayesinde eğitim daha kolay hale gelmiştir. Bilgi aktarımı kolaylaşmış, bu durum sağlık gibi ilmi bilimlere de yarar sağlamıştır.
SORU: Levni’nin minyatürlerini Klasik Dönem Osmanlı minyatürleriyle karşılaştırdığınızda aralarındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
-Levni Osmanlı Lale devri’nin en önemli resim ve minyatür sanatçısıdır.
-Fazlasıyla başarılıdır ve Saray Ressamı olarak görev yapmaktadır.
-Sanata fazlasıyla düşkün olan hükümdar III.Ahmet Levni’ye bolca resimlerini yaptırmıştır ve ayrıca diğer padişahların da portrelerini yapmış, saray duvarlarını bu portrelerle süslemişlerdir.
-Önceki ressamlar aşıklar ve dostluk üzerine minyatürler yaparken, Levni eserlerinde renk dünyasını işaret eder.
-Klasik dönem Osmanlı devleti’nde olduğu gibi yapay, canlı ve yaldızlı renkler kullanmaz, resimlerinde doğal renklere yer verir.
-Eserlerinde diğer dönemlerden farklı olarak şehzade törenlerini, şehzadeleri, padişahların törenlerini, önemli günleri anlatan figürler kullanır ve bu figürler sabit olarak değil de eserlerde hareket halinde olay da anlatırlardı.
-Levni, diğer ressamlardan çizgileri ve renk uyumları ile ayrılır.
-En çok Klasik dönem ressamları gibi yaldızlı renkler değil de, sarı, kırmızı renklere ve bu renklerin hoş tonlamalarını kullanırdı.
– Şehzadeleri ve padişahları nazik ve hoş şekilde, yüz hatlarına vurgu yaparak, etrafındaki objelere, tahtına aksesuarlarına da resimde yer verirdi.
– Sabit olarak resmetmez ve yüzlere anlam verir.
– Bazı minyatürlerinde köşkleri ve bahçeleri de arka fon olarak kullanır.
-Levni Klasik Osmanlı dönemi minyatür sanatından fazlasıyla farklı bir sanatçıdır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

SORU: Osmanlıların, başka ülkelerin değil de daha çok Avrupa ülkelerinin müziğinden etki lenmelerinin nedenleri neler olabilir?
Osmanlı ile Avrupa ülkelerinin ilişkilerinin diğer ülkelere göre daha çok olmasıdır. 17. yüzyıldan sonra Avrupa gelişmeye başlamış, her alanda ilerleme ve başarı kazanmaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra Avrupa ülkeleri Osmanlıyı müzik alanında etkilemiş, Osmanlıda aynı Avrupa ülkeleri gibi bando kurmuşlardır.
SORU: Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin kültürel etkileşimdeki rolü hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
Avrupa,o zamanlar müzikte bayağı bir gelişmişti.Osmanlı’da gelişmeler olmadığı için Avrupa’dan etkilenmiştir.
Siyasi ilişkiler geliştikçe kültürel etkileşim de o kadar artar.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort