10. Sınıf

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 206 , 208 Cevapları

2017-2018 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayıncılık 3. Ünite Dalgalar Sayfa 206, 207, 208 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların yanındaki “D”, yanlış olanların yanındaki “Y” harflerini işaretleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz tümcelerin doğrusunu defterimize yazalım.

1.(Y) Dalgalar madde taşır.
2.(D) Bir dalga kaynağının birim zamanda ürettiği atma sayısına dalganın frekansı denir.
3.(D) Bir dalganın 1 periyotluk sürede aldığı yola dalga boyu adı verilir.
4.(Y) Dalgalar, titreşim ve ilerleme doğrultularına göre dört kümeye ayrılır.
5.(D) Su yüzeyinde oluşturulan çembersel dalgalarda frekans arttıkça çemberler arası daralır.
6.(Y) Her dalganın yayılması için maddesel ortam gerekir.
7.(D) Deprem dalgalarının yüzeyde yayılanı, yer kabuğunun içinde yayılandan yavaştır.
8.(Y) Dalgaların yayılma hızı ortama bağlı değildir.

Aşağıdaki tümcelerde noktalı yerlere, çerçeve içindeki sözcüklerden uygunları yazarak tümceleri tamamlayalım ve tamamlanmış tümceleri defterimize yazalım.

Enine dalgalarda genlik hızı ile ilerleme birbirine diktir.
Genlik ve ilerleme hızının aynı doğrultuda olduğu dalgaya boyuna dalga denir.
Her dalga enerji taşır.
Dalgalar yansıma özelliğine sahiptir.
Ses havada boyuna dalga hâlinde yayılır.
Bir dalganın ilerleme hızı frekans ile dalga boyu çarpımına eşittir.
Ses hava ortamında metal ortamındakinden yavaş yayılır.
Su yüzeyindeki dalgaların hızı derinlik ile artar.

Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Yanıtlarımızı defterimize yazalım.

1. Su yüzeyindeki dalgaların oluşumu nasıldır?

Deniz, göl gibi su kütlelerinin yüzeyinde, rüzgar, deprem, ayın çekim kuvveti gibi etkenlerin meydana getirdiği çalkantı olarak tanımlanabilir.
Dalga oluşumu konusunda asıl üzerinde durulması gereken etken rüzgardır. Rüzgarlar deniz yüzeyinde enerji ile bir itme meydana getirirler ve bunun sonucunda dalgalar oluşur. Büyük depremler sonucunda tsunami dediğimiz büyük dalgaların oluştuğunu da unutmamak gerekir.

Denizde gördüğümüz dalgaları genellikle rüzgar oluşturur. Rüzgar deniz yüzeyine çarpınca deniz suyu hareketlenir. Ancak dalgaların sahile arka arkaya paralel bir şekilde gelip çarpmalarının sebebi rüzgar değildir.
Açık denizde dalgalar, bizim sahilden seyrettiklerimiz gibi düzgün değillerdir. Rüzgar bir yönden ve düzgün şekilde esmez. Hava şartlarıyla birlikte karışık yönlerden su yüzeyine çarpan hava düzensiz dalgalar oluşturur.
Bu düzensiz dalgalar sahile değişik açılarla yaklaşırlar. Sahile yaklaşan dalga, sanki bunu hissetmiş gibi, kırılıp köpürmeden önce aniden yönünü değiştirir ve sahile düzgün paralel çizgiler halinde vurur.

2. Dalgaların temel büyüklükleri nelerdir?

3. Ses dalgaları havada nasıl ilerler?

4. Yankı nedir, nasıl önlenir?

Ses kaynağından gelecek olan ses dalgalarının bir yüzeye çarparak tekrar geri dönmesine yankı denir. Yankının oluşması için sesin kaynağından dolayı gideceği hedefe doğru ilerleyerek yüzeye çarpması gerekmektedir. Ses kaynağı ile yüzey arasındaki mesafe çok büyük olmaması gerekmektedir. Ses ile yüzey arasında en az 17 metre mesafe olup yankının oluşmasını sağlar. Mesafe 17 metreden kısa olursa eğer yankılanacak olan ses kulağımıza geldiği zaman hiç bir şekilde anlaşılmaz.

Akustik Süngerler
Ses Kesici Basotect Süngerler
Renkli Tekno Touch Süngerler
Masa Seperatörü
Akustik Paravanlar
Ahşap Paneller
Yüzer ve Sarkık Paneller

5. Yay dalgalarının yayılma hızı nelere bağlıdır?

Yayin germe kuvvetine baglidir ve yayin birim uzunluk kutlesine baglidir.

6. Deprem dalgaları nasıl oluşur?

Deprem sarsıntıları; deprem odağında oluşan gerilimler ve hareketler sonucunda oluşan dalga hareketlerinden meydana gelir. Yani deprem odağındaki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Deprem sırasında açığa çıkan enerji, ses veya su dalgalarına benzeyen ve sismik dalgalar adı verilen dalgalar ile yayılır. Başlıca üç türlü deprem dalgası vardır.

Boyuna Dalgalar: Bunlara P dalgaları, adı da verilir. En hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. P dalgalarında, titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır. P dalgaları esnek dalgalardır ve ses dalgaları gibi yayılırlar. Yayıma hızları yere, kaya türüne ve derinliğe göre değişmekle birlikte 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Bütün geosferleri geçerler. Fakat Manto ve Çekirdeği geçerken kırılarak yön değişikliğine uğrarlar. Yıkım etkisi düşüktür.

Enine Dalgalar: Boyuna dalgalardan daha yavaş yayılan bu dalgalara S dalgalarıda denir. Kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi yayılma doğrultusuna göre enine olarak meydana gelen salınım hareketleridir ve bir ucu bağlı bir ipin diğer ucundan tutarak sağa sola ve yukarı aşağı sallanması sonucunda görülen dalga hareketlerinin yayılması gibi ilerlerler. Yayılma hızları düşüktür (3-4 km/sn) hızı P dalgası hızının % 60’ı ile % 70’i arasında değişir. S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Bu sebeple de manto içine giremez ve deprem merkezinden 103° uzaklıkta bulunan yerlere kadar kaydedilirler. Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır.

7. Rezonans nedir ve etkileri nelerdir?

Rezonans mühendislikte teknik olarak; “genliğin sonsuza gitmesi” şeklinde açıklanır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınımlar olduğunu biliriz. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit olursa, sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir; bu olaya rezonans denir.

Salınıma neden olabilecek etkiler çok çeşitli olabilir. Örnek vermek gerekirse; kesintili rüzgar etkisi altındaki bir köprü, deprem dalgaları nedeniyle oluşan salınım etkisi altındaki bir bina veya alternatif gerilim etkisi altındaki elektriksel bir sistem rezonansa uğrayabilir. Doğrusal sistemlerin rezonansa girebilmesi için, salınım genliğinin, uygulanan kuvvetle doğru orantılı olması gerekir. Eğer uygulanan kuvvetin frekansı sistemin doğal frekansına eşitse rezonans gerçekleşir. Kesintili rüzgar etkisi altındaki bir köprüyü ele alacak olursak, rüzgarın ani ve değişken esmesinin neden olduğu titreşim ve salınımlar sonucunda köprünün doğal frekansı ile köprünün maruz kaldığı periyodik rüzgar frekansı birbirine eşitlenebilir.

8. Dalgalar nasıl sınıflandırılır?

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Aşağıdaki soruların yanıtlarını, yanıt çizelgesine işaretleyelim.

1. Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yayılır?
A) Ses dalgası B) Su dalgası C) Deprem dalgası D) Yay dalgası E) Radyo dalgaları

2. Frekansları eşit olan dalgaların aşağıdaki büyüklüklerinden hangisi kesinlikle eşittir?
A) Genlik B) Dalga boyu C) Periyot D) Enerji E) Yayılma hızı

3. Aşağıdakilerden hangisinin yayılması dal galar şeklinde değildir?
A) Deprem B) Ses C) Tsunami D) Işık E) Şimşek

4. Farklı ortamlarda yayılan iki ses dalgasının aşağıdaki büyüklükleri göz önüne alınıyor:
I. Frekans
II. Dalga boyu
III. Yayılma hızı
Yukarıdaki dalga büyüklüklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle farklıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. Dalgaların aşağıdaki büyüklüklerinden hangisi, ideal ve türdeş yayılma ortamının özel ilklerine bağlıdır?
A) Genlik B) Frekans C) Enerji D) Yayılma hızı E) Periyot

6. Aynı ölçekte çizilmiş yukarıdaki dalgaların aşağıdaki büyüklükleri göz önüne alınıyor:
I. Genlik
II. Periyot
III. Yayılma hızı
Dalgalara ait yukarıdaki büyüklüklerden hangisi ya da hangileri kesinlikle eşittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. Dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her dalga enerji taşır.
B) Her dalga madde taşır.
C) Deprem dalgaları mekanik dalgadır.
D) Ses, havada boyuna dalgalar hâlinde yayılır.
E) Ses, boşlukta yayılmaz.

8. Aşağıdaki seçeneklerde verilen dalga örnekleri aynı ölçekte çizilmiştir. Bunlardan hangisinin dalga boyu, diğerlerininkinden büyüktür?

Cevap: D

9. Su yüzeyinde dalga oluşturan bir kaynak, her tepeyi ya da her çukuru 0,6 s’de oluşturduğuna göre bu kaynaktan yayılan dalgaların periyodu kaç s’dir?
A) 0,3 B) 0,6 C) 0,9 D) 1,2 E) 2.4

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

10. Sabit iki nokta arasına gerilmiş düzgün ve türdeş bir yayda, şekildeki K, L, M atmaları oluşturulmuştur. Bu atmaların ilerleme hızlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılarda bulunuluyor:
I. K ve L atmalarının hızı birbirine eşittir.
II. M’nin hızı, Kve L’ninkinden büyüktür.
III. Üçünün de hızı birbirine eşittir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

11. Bir leğendeki suyun yüzeyinde periyodik dalga oluşturulmuştur ve bu suyun düşey kesitinin ölçekli çizimi şekildeki gibidir. Verilen ölçekli çizime göre sözü edilen dalganın genliği ve dalga boyu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: D

12. Bir anne, parktaki salıncağa çocuğunu bindiriyor ve salıncağı hareket ettiriyor. Anne, salıncağı hep aynı şekilde, hafif hafif ittiği hâlde salıncak her salınımda daha yükseğe çıkıyor. Yukarıda sözü edilen olay, aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Yansıma B) Rezonans C) Yankı D) Girişim E) Odaklanma

13. Su dalgalarıyla ilgili aşağıdaki büyüklükler göz önüne alınıyor:
I. Frekans
II. Dalga hızı
III. Dalga boyu
Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgalarında, yukarıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort